A Magyar Humángenetikai Társaság a genetika különböző területeit művelő vagy aziránt érdeklődő személyek önkéntes társulása alapján működő szakmai - tudományos egyesület.

A Társaság.a különböző genetikai szakterületek közötti együttműködést állítja tevékenysége középpontjába.

A Társaság elvárja tagjaitól, hogy szakmai és tudományos tevékenységükkel járuljanak hozzá a genetikai betegségek keletkezésével, megelőzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.

A Társaság céljai:

  • A humán genommal, rendellenességeinek kialakulásával, az ezek következtében kialakuló kórállapotok diagnosztikájával, megelőzésével és kezelésével foglalkozó tevékenységek szakmai koordinálása és elősegítése.
  • A fenti tevékenységekkel kapcsolatos etikai és tudománypolitikai irányelvek kidolgozása és azok közvetítése a társadalom és a döntéshozók felé.
  • Módszertani levelek, javaslatok és állásfoglalások kiadása.
  • Tudományos konferenciák rendezése, továbbképző tanfolyamok rendezése diplomások és szakdolgozók számára.

A Társaság feladatai és tevékenysége:
Működési területén összehangolja a tagok tevékenységét az alapelvek szellemében és azok megvalósítása érdekében.

Folyamatosan tájékoztatja tagjait az időszerű egészségpolitikai elgondolásokról, fejlesztési célokról és programokról, döntésekről szabályozásokról, különös tekintettel a tag szakterületére.

Elősegíti tagjainak részvételét szakmai rendezvényeken. Rendszeres lap vagy körlevél kiadása, amennyiben ez a Társaság szándékában áll.

Publikációs tevékenységet folytat, amelynek célja szakmai anyagok megjelentetése, a genetikai szakterületek munkafeltételeinek javítása és a társadalmi megbecsülés előmozdítása. Részt vesz a közvélemény gyors és szakszerű tájékoztatásában a médiák segítségével.

Pályázatokat ír ki és a genetika területén végzett kiemelkedő teljesítmények elismerése céljából díjakat alapít és adományoz.

A társaság elősegíti a genetika területén regionális- és országos színtű szakmai, tudományos, oktatási, továbbképzési és társadalmi feladatok ellátását.

Ennek érdekében javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki a genetika szakterületeit érintő törvények, jogszabályok és döntések előkészítésében, kidolgozásában, illetve azok módosításában. E tevékenység során szoros kapcsolatot épít ki és tart fenn a minisztériumokkal, a Társadalombiztosítás intézményeivel, az egyetemekkel és a Magyar Tudományos Akadémiával.

Felkérésre, illetve saját kezdeményezésre szakvéleményeket és tanulmányokat dolgoz ki.

Kapcsolatot létesít és tart fenn, valamint együttműködik más nemzeti- és nemzetközi szakmai szervezetekkel, társaságokkal és egyesületekkel. Segít és összehangolja a tagok ilyen irányú tevékenységét.

Tevékenységünkről további részletes információkat olvashat a kapcsolódó dokumentumokban.