Tagfelvétel

Belépési nyilatkozat

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság rendes tagja lehet bármely bel- vagy külföldi természetes személy, aki:

  • 18. életévét betöltötte,
  • cselekvőképes,
  • támogatni kívánja a Társaság céljait,
  • magára nézve elfogadja a Társaság Alapszabályában foglaltakat.

A tagjelölt belépési nyilatkozatával kérheti felvételét a Társaság tagjai sorába.

A belépési nyilatkozat KITÖLTHETŐ PDF formátumban letölthető ITT!

Az előbbi PDF fájlt letöltve, azt (megfelelő PDF olvasó program segítségével) géppel kitöltheti, vagy ha ez nem megoldható, akkor kinyomtatva, kézzel írhatja bele a szükséges adatokat.

FIGYELEM! A géppel kitöltött PDF fájlt célszerű a kitöltés végén elmenteni, hogy a beírt adatok a fájl bezárásakor ne vesszenek el!

A jelentkezés módja

A géppel vagy kézzel kitöltött, és kinyomtatott belépési nyilatkozatot, a tagjelölt saját kezű aláírásával ellátva, elektronikusan, postai úton, vagy személyesen (esetleg ismerős útján) lehet eljuttatni a Társaság részére!

Elektronikusan benyújtott jelentkezésnél, a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot beszkennelve, és e-mailhez csatolva, a pénztárnok e-mail címére várjuk:
penztarnok.mhgt@gmail.com

Postai úton történő jelentkezésnél, a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot, hagyományos postai levélként, a Társaság székhelyére kell címezni:
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
1088. Budapest, Múzeum körút 6-8., 1. emelet 156. szoba

[FIGYELEM! Kérjük, hogy a Társaság székhelyére címzett leveleket normál vagy elsőbbségi levélpostai küldeményként adják fel! A könyvelt (pl. ajánlott, tértivevényes) küldemények fogadása nehézségekbe ütközhet!]

Ideiglenes rendelkezés: A COVID-19 járvány időtartama alatt, a tagsági ügyekkel kapcsolatos leveleket – mivel a Társaság székhelyét csak igen ritkán keressük fel – célszerű a pénztárnok közvetlen levelezési címére küldeni, mely a következő:
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
Benke Tamás pénztárnok
2621. Verőce, Dévai utca 8.

Személyes jelentkezésre a Társaság nyilvános felolvasóülésein (előadásain) van lehetőség. Az ülések rendszerint minden hónap utolsó Csütörtökén, este 17 órakor kezdődnek, a Magyar Nemzeti Múzeum épületében (többnyire a Pollack-teremben). Kérjük, hogy a soron következő előadás pontos helye és ideje felől legyen kedves a Társaság honlapján (a Hírek vagy az Előadások menüpontban) tájékozódni! A felolvasóülések végén, a tagjelölt a pénztárnoktól vagy az elnöktől kérhet belépési nyilatkozat formanyomtatványt, illetve nyilatkozatát nekik leadhatja.

Ismerős útján való jelentkezéskor a tagjelölt a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot valamely olyan ismerősével juttathatja el a Társaság részére, aki (tudomása szerint) részt vesz az előadásokon, illetve tagja a Társaságnak.

Kérjük szépen leendő Tagtársainkat, hogy belépési nyilatkozatuk eredeti, saját kezűleg aláírt példányát (elektronikusan benyújtott jelentkezés esetén is) legyenek kedvesek (a későbbiekben) eljuttatni a Társaság vezetőségéhez! (A belépési nyilatkozatok eredeti példányait a tagsági ügyiratok között archiváljuk.)

Felvételi határozat

A rendes tag felvételéről, a belépési nyilatkozat beérkezésétől számított 60 napon belül, a Társaság Elnöksége dönt. Az Elnökség döntéséről a kérelmezőt a pénztárnok elektronikus levélben értesíti.

Tagdíj-fizetés

A tagjelölt a felvételéről szóló kedvező döntés tudomásulvételét követően, az adott évre szóló tagdíjat (annak teljes összegét!), 30 naptári napon belül köteles befizetni a Társaság bankszámlájára. A fizetendő tagdíj összegéről, a tagdíj-fizetés módjáról a pénztárnok, az elnökség döntésének közlésekor, pontos tájékoztatást küld.

Kérjük szépen leendő Tagtársainkat, hogy a felvételükről szóló (kedvező) döntés, és tagdíj-fizetési tájékoztatás kézhezvétele előtt ne fizessenek tagdíjat a Társaságnak, elkerülendő az esetleges félreértéseket!

A tagjelölt csak az első tagdíj-befizetés megtörténtekor válik a Társaság teljes jogú, szavazóképes tagjává! Ellenkező esetben a tagsági jogviszony nem jön létre! [Lásd: Alapszabály, 3. §. (5) bekezdés.]

Azon tag tagsági jogviszonyát, aki két egymást követő évben nem fizet tagdíjat, és ezt a soron következő (évente sorra kerülő) tagrevízió alkalmával, felszólításra sem pótolja, a pénztárnok előterjesztésére, az Elnökség egyoldalúan felmondja. [Lásd: Alapszabály, 5. §. (3) bekezdés.]

(Az éves tagdíj megfizetésével kapcsolatos további tudnivalók a Tagdíj menüpontban találhatók.)

Írásbeli kommunikáció

A Társaság hivatalos (pl. tagsági jogviszonyt érintő) ügyintézése (a Tagok és a Társaság szervei és tisztségviselői között) kizárólag írásos formában történik! A szóbeli kérelmek, közlések jogilag érvénytelennek tekintendők!

A tagfelvételi folyamattal kapcsolatos bármilyen kérdésben szívesen nyújtunk felvilágosítást! Kérjük, hogy ez esetben a fenti elérhetőségek valamelyikén (melyre a belépési nyilatkozatot is küldheti) legyen kedves érdeklődni!

Szeretettel köszöntjük leendő Tagtársainkat:

az MHGT elnöksége nevében
Benke Tamás (pénztárnok)