In memoriam dr. Tellér Tivadarné (1944–2024)

Megrendüléssel értesültünk róla, hogy dr. Tellér Tivadar Józsefné úrhölgy, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság egykori pénztárnoka, 2024. április 6-án elhunyt.

Gyászszertartása 2024. április 29-én, Hétfőn, 14:00 órakor lesz, Budapesten, a Szent István Bazilika templomterében (1051. Bp., Szent István tér 1.).

Dr. Tellér Tivadarné több tekintetben is jelentősen hozzájárult Társaságunk működéséhez és a történeti segédtudományok hazai irodalmának terjesztéséhez. Pénztárnoki tevékenységével kiérdemelte tagtársai megbecsülését. A tagsági ügyeket, tagdíj-bevételeket igen lelkiismeretesen adminisztrálta, sőt saját költségén még egy adatbázis-programot is készíttetett ehhez (melyet CD-n archiválva adott át a következő pénztárnoknak; azonban az a későbbi időkben elveszett).

A Heraldika Kiadó ügyvezetőjeként részt vállalt nagyszámú genealógiai, címertani, archontológiai, hadtörténeti stb. mű kiadásában. Könyvei a családkutatóknak, de különösen a nemesség kutatóinak igen hasznosak, hiszen ő adta ki Szluha Márton (egykori alelnökünk) és munkatársai különböző vármegyék nemes családjainak genealógiájáról összeállított köteteit. A Heraldika Kiadó tevékenysége, az általa kiadott könyvek szerzői és közreműködői révén, nagyon erősen kötődött (és kötődik) Társaságunkhoz. [Példaként említhetjük, hogy még egy olyan, az MHGT működéséhez, beléletéhez a legszorosabban kapcsolódó kiadvány is, mint A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Füzetei első része (Bp., 2004.) a Heraldika Kiadó gondozásában jelent meg.]

Szeretettel és nagyrabecsüléssel őrizzük meg egykori kiváló pénztárnokunk emlékét!


Dr. Tellér Tivadarné könyvkiadói munkássága – más, hasonló magánkiadók tevékenysége mellett – fontos példa és tanulság az MHGT számára! Bizonyítja, hogy van szükség és kereslet történeti segédtudományi monográfiákra, forráskiadványokra; hogy azok megjelentetése mind az olvasóközönség erkölcsi, mind a kiadó anyagi javára szolgál. Ennélfogva elhunyt Pénztárnokunk példáját is követi az anyagilag megerősödőben lévő MHGT, amikor napjainkban kiadói tevékenysége felújítását, szélesítését tervezi. Elérkezett az ideje, hogy a magánkiadók és állami intézmények áldozatvállalása mellett, az MHGT is feladatának tekintse a folyóirat- és könyvkiadást – melynek érdekében 1883-ban létesült, ám amelyet anyagi nehézségek és a vezetés ez irányú koncepciótlansága folytán, újjáalakulása után elhanyagolt – miáltal a feladat akkor a szakterület más szereplőire hárult!
[Benke Tamás (MHGT, pénztárnok).]

In memoriam Szirmay Gábor (1947–2021)

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy Szirmay Gábor, egyesületünk alelnöke, 2021. augusztus 9-én elhunyt.

Gábor 2004 óta volt Társaságunk tagja, belépésétől fogva tevékenyen részt vett az egyesület életében. 2013. és 2017. között felügyelőbizottsági és választmányi tag, 2017. december 14-étől pedig az alelnöki tisztséget töltötte be. Alapító tagja volt a Magyar Családtörténet-kutató Egyesületnek.

Szeretetreméltó, kedves, derűs lénye fájón hiányozni fog körünkből.

Szirmay Gábort, aki egyébként építészmérnökként tevékenykedett, a családtörténet-írás iránti érdeklődése vezette az MHGT-hez. Lelkes, aktív tagja volt Társaságunknak, programjaink állandó résztvevője. Számos genealógiai és heraldikai vonatkozású kötete, írása jelent meg a Szirmay családról. Nyitott volt az újításokra, a történelem segédtudományainak modern szemlélet szerinti kutatását a téma szakértőitől sajátította el és alkalmazta műveiben. Nagy tisztelettel adózunk munkásságának, mely Őt korunk kiválóbb magyar genealógusainak sorába emelte, és amellyel a Szirmay név századokon át kiérdemelt jó hírét – méltó és hű utódként – öregbítette.

Szeretettel őrizzük meg szívünkben kedves alakját!

Az MHGT tagjai nevében – az Elnökség.

Elhunyt Tagtársunk gyászszertartása 2021. szeptember 9-én, Csütörtökön 11:15-kor kezdődik, Budapesten, a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójánál.

(Szirmay alelnök úrról a későbbiekben részletesebb írásban is meg kívánunk emlékezni, melyet a Turul folyóiratban, valamint jelen weboldalon fogunk közzé tenni.)