Partnereink

MTA-Lendület – Magyar Családtörténeti Kutatócsoport

Az MTA Lendület programjának keretében, 2017-ben alakult meg a Családtörténeti Kutatócsoport. Ötéves kutatási programjuk címe: Magyar családtörténet a modernitás előtt: Gyermekkor és mozaikcsaládok a 16-19. században. A Kutatócsoportnak számos kiváló fiatal történész tagja van, munkájukat figyelemreméltó publikációk fémjelzik, főként az újkori családélet, gazdaság- és karriertörténet vonatkozásában.

Az MHGT és a Kutatócsoport közötti együttműködésről 2019-ben indultak meg az egyeztetések. Az együttműködés célja részünkről a közös kutatómunka, konferenciák szervezésére, valamint kiadványcsere.

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület

A 2011-ben alakult Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) kezdettől fogva tartotta a kapcsolatot Társaságunkkal. Az MHGT akkori elnöke, dr. Harmath Arisztid úr, valamint több oszlopos Tagtársunk, köztük mindenekelőtt Hunyady László úr (a MACSE alapító elnöke), komoly részt vállalt az új egyesület létrehozásában, mely a magyar nyelvterületen működő, családtörténettel foglalkozó (elsősorban amatőr) kutatókat tömöríti.

Habár a két szervezet célkitűzései, tagsága, részben megegyezett, és így szoros figyelemmel kísérte egymás programjait, működését, a formális kapcsolatfelvételre, s az együttműködési megállapodás megkötésére csak 2022-ben került sor.

A 2022. július 6-án létrejött megállapodás értelmében, a két egyesület a genealógiai kutatások területén kíván egymásnak támogatást nyújtani. Ennek keretében, egymás programjairól, rendezvényeiről, szakmai kirándulásairól, kölcsönösen tájékoztatják egymást, és ezen eseményeket (amennyiben azok az adott fél szakmai profiljába illeszkednek), saját weboldalukon és egyéb Internetes felületeiken, közzéteszik. A két egyesület Tagjai, „felkérésre részt vesznek egymás szakmai rendezvényein (workshopok, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, webináriumok, stb.)”.

Reméljük, hogy a most megindult együttműködés, mindkét egyesület számára hasznosnak bizonyul majd!

Magyar Nemzeti Múzeum

Az MHGT mindenkor igen szoros kapcsolatot ápolt a Magyar Nemzeti Múzeummal. Társaságunk székhelye, a két Világháború között, a Múzeum épületében volt. Az MHGT életében a Múzeum több jeles munkatársa játszott kiemelkedő szerepet; többek között a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztályának vezetője, Fejérpataky László is, aki – az Alapító, br. Radvánszky Béla után – második elnökünk volt.

Említhetjük Rómer Flórist, a Múzeum Régiségtárának őrét, vagy Pulszky Ferenc egykori igazgató urat is, akik Társaságunk pártoló tagjai voltak. Első pénztárnokunk, Czanyuga József, szintén a Nemzeti Múzeum nagyérdemű titkára volt. Az őt váltó pénztárnok, Sohár László, szintén a Múzeum kötelékében szolgált. A sort hosszasan folytathatnánk.

Az MHGT működésének első, 1951-ig tartó időszakában, ez a Múzeummal való nagymérvű együttműködés fennmaradt; így a Társaság nemcsak székhelyét tartotta a Múzeum épületében, hanem igazgatóválasztmányi üléseit és felolvasóüléseit is.

Újjáalakulásunkat követően, az 1990-es évek óta, ismét szoros együttműködésre törekszünk a Magyar Nemzeti Múzeummal. Ennek eredményeként, évtizedek óta a Nemzeti Múzeumban (főként a Pollack-teremben, Széchényi-teremben és a Díszteremben) tartjuk tudományos előadásainkat, konferenciáinkat, valamint esetenként közgyűléseinket is. A Nemzeti Múzeum korábbi (rendszerváltás utáni) vezetői – így különösen Csorba László és Varga Benedek urak – részéről mindenkor a legkedvezőbb, támogató magatartást tapasztaltuk; nagyobb rendezvényeink házigazdájaként, megnyitó szónokaként, sőt előadójaként is, rendszeresen üdvözölhettük a Múzeum mindenkori főigazgatóját. Ismét elmondható, hogy a Múzeum munkatársai közül többen az MHGT soraiba léptek, és Társaságunkban tevékeny szerepet vállaltak; közülük kiemelhetjük Debreczeni-Droppán Béla urat, korábbi főtitkárunkat.

Ezen, immár közel másfél százados, történelmi együttműködésben nyitott új fejezetet, a 2022. június 7-én írásba foglalt együttműködési megállapodás.

Az együttműködés fő célja rendezvények és programok közös megszervezése, lebonyolítása. (Az együttműködő felek „kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein”.)

A megrendezendő programok között kitüntetett helyet foglal el az MHGT mindenkori féléves felolvasóülés-sorozata, mely a történeti segédtudományok tárgykörében tartott, tudományos igényű előadásokból áll. Ezek megtartásához – a megállapodás értelmében – a Magyar Nemzeti Múzeum, főépületében, „a 1088. Budapest, Múzeum krt. 14–16. szám alatti helyszínen (…) alkalmas helyiséget biztosít”. Ugyanez vonatkozik a – terveink szerint – éves rendszerességgel tartandó MHGT-konferenciákra is.

Ilyenformán joggal bízhatunk abban, hogy az MHGT – régi és tiszteletreméltó hagyományaihoz ragaszkodva – rendezvényeit továbbra is a Magyar Nemzeti Múzeum épületében tarthatja – kapcsolódva ezáltal Hazánk tudományos életének egy fontos műhelyéhez, a Magyar Kultúra létfontosságú intézményéhez.

Magyar Történelmi Családok Egyesülete

Az MHGT 1883. évi megalakulásától kezdve, mind személyi állományában, mind működési területét, tudományos célkitűzéseit tekintve, igen szorosan kötődött a korabeli nemességhez. (Erről tanúskodik az MHGT egykori alapítóinak és támogatóinak névsora, melyből a Támogatóink oldalon található rövid kivonat.)

Az 1983-tól újjászerveződő MHGT bölcsőjénél, a szaktudósok mellett, ugyancsak ott álltak a történelmi nevek viselői (pl. Gudenus János József, Kállay István, Nyáry Éva, Szluha Márton, Vajay Szabolcs), annak bizonyságául, hogy a Társaság hű marad eredeti célkitűzéseihez: folytatni kívánja a „történelmi uralkodó osztály”, vagyis a magyar nemesség történetének kutatását, és a rá vonatkozó sajátos ismeretanyag továbbörökítését.

Mivel az MHGT puszta léte is jelentős részben ezen személyek és társadalmi réteg tiszteletreméltó igyekezetének és áldozatvállalásnak köszönhető, az újjáalakult MHGT mindvégig kereste – és informálisan tartotta – a kapcsolatot a Hazánkban működő nemesi egyesületekkel is.

E kapcsolattartásban nyitott új fejezetet, az MHGT és a Magyar Történelmi Családok Egyesülete (MTCSE) között, 2020. január 30-án létrejött együttműködési megállapodás.

Az együttműködés főbb céljai és területei:

  • állandó kapcsolattartás,
  • programjaink kölcsönös hirdetése,
  • közös rendezvények tartása,
  • közös kiadványok megjelentetése,
  • a történeti segédtudományokkal kapcsolatos szaktanácsadás és dokumentációs tevékenység.

Bízunk benne, hogy a két egyesület közeledése, a barátkozáson és közös élményeken túlmenően, tudományos eredményeket is hoz majd!

Zászlómúzeum (Balogh Gyűjtemény)

A Zászlómúzeumot Balogh László úr, az MHGT rendes tagja alapította. A gyűjtemény (állandó kiállítás) anyagát azon, 1983-tól kezdődően összegyűjtött zászlók képezik, melyeket az alapító a világ országainak (és közigazgatási egységeinek) vezetőitől szerzett.

A Zászlómúzeum nemcsak zászlókkal, hanem címerekkel és térképekkel kapcsolatos időszaki kiállításoknak is helyt ad, továbbá zászlótörténeti és heraldikai kutatásokat folytat.

A múzeum Vexillológiai Nap címmel, évente zászlótudományi konferenciát rendez, mely a szakterület legnagyobb hazai eseménye.

A Balogh Gyűjtemény és az MHGT együttműködése hosszú évtizedekre nyúlik vissza; az idők folyamán számos MHGT felolvasóülésnek és rendezvénynek a Zászlómúzeum adott otthont.

A Zászlómúzeum korábbi telephelyén (1085. Budapest, József körút 68.), melyet a Bp. Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Kulturális Központ bocsátott rendelkezésére, tevékenységét – az Önkormányzat váratlan, és kedvezőtlen döntése folytán – 2021. elején kénytelen volt beszüntetni. A gyűjtemény elhelyezése, társadalmi hasznosulása így bizonytalanná vált: a Zászlómúzeum munkája nagyrészt ellehetetlenült.

A kétségbeejtő helyzetben végül állami beavatkozás mentette meg a gyűjteményt, mely 2021. közepén a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba került. Ezen intézmény vezetője, dr. Török Róbert úr segítségével (aki akkor az MHGT titkári tisztségét is betöltötte), megtörtént a több mint 6000 zászlóból álló gyűjtemény átvétele. A gyűjtemény nagy részét (mint eddig is) raktárban őrzik, de egyes darabjait az MKVM időről-időre kiállítja. Az anyag tudományos hasznosításába az MKVM munkatársai is bekapcsolódtak.

Nagy örömünkre, így nem szakadt meg a Zászlómúzeum története; a gyűjtemény fennmaradt, s Balogh László úr 2022. évben újból megrendezte a Vexillológiai Napot, melynek immár az MKVM adott otthont. (E rendezvényen is több MHGT Tagtársunk szerepelt előadóként.)

Társaságunk továbbra is nagy megbecsüléssel tekint Balogh Zoltán úr munkásságára, és a legnagyobb rokonszenvvel kíséri figyelemmel a Balogh Gyűjtemény sorsát. Ezentúl is részt kívánunk vállalni a Vexillológiai Nap programsorozat szervezésében, amelynek eseményeiről honlapunkon is hírt adunk majd.