Támogatóink

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság pártoló tagja lehet bármely (akár bel-, akár külföldi) magánszemély vagy szervezet, aki vállalja, hogy a mindenkori (rendes tagokra vonatkozó) éves tagdíj tízszeresét a Társaság pénztárába (minden évben) megfizeti. [Ld. Alapszabály, 3. §. (9) pont.]

Az elmúlt századokban jelentős társadalmi szervezetek és személyiségek vállaltak szerepet a Társaság fenntartásában, alapító tagként (azaz tőke-hozzájárulással), valamint pártoló tagdíj fizetésével.

Társaságunknak ma is nagy szüksége van a történeti segédtudományok iránt érdeklődő, azok művelését segíteni kész pártfogókra, mecénásokra! A legnagyobb tisztelettel kérjük tehát mindazokat, akiknek módjukban és szándékukban áll munkánkat pártoló tagként támogatni, hogy ezt jelezzék vezetőségünknek!

Támogatóink felé, a pártoló tagokat megillető jogosultságok biztosítása mellett, mindenkor megkülönböztetett tisztelettel fordulunk. Támogatóink névsorát a Társaság weboldalán, rendezvényein, kiadványain, valamint a Turul folyóirat hasábjain is feltüntetjük, így tisztelegve céljainkért vállalt áldozatuk előtt. Reméljük, hogy névsoruk a későbbi korok kutatóit az irántuk való tiszteletteljes megemlékezésre, míg az adakozókat a további áldozatvállalásra fogja ösztönözni!

Pártoló tagjaink


Egykori támogatóink

Az alábbiakban áttekintjük a Társaság támogatóit, működésének első, 1951. előtti időszakára nézve, a teljesség igénye nélkül:

Testületek

 • Árvai közbirtokossági uradalom igazgatósága (Árvaváralja, alapító tag)
 • Besztercebányai Városi Könyvtár (Besztercebánya, rendes tag)
 • Besztercebányai Városi Múzeum (Besztercebánya, rendes tag)
 • Bécsi Magyar Királyi Testőrség Könyvtára (Bécs, rendes tag)
 • Borsod-Miskolci Múzeum (Miskolc, pártoló tag)
 • Gräfl. Breunner’sche Fidei-Comiss Bibliothek (Grafenegg, pártoló tag)
 • Budapesti Kegyesrendiek Főgimnáziuma (Budapest, rendes tag)
 • Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem történelmi szemináriuma (Budapest, rendes tag)
 • Budapest Székesfőváros Anyagszertára (Budapest, rendes tag)
 • Budapest Székesfőváros Könyvtára (Budapest, alapító tag)
 • Debreceni Református Főiskola Anyakönyvtára (Debrecen, rendes tag)
 • Debrecen város könyvtára (Debrecen, rendes tag)
 • Deutsch Zsigmond és Társa könyvkereskedése (Budapest, rendes tag)
 • Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat (Temesvár, rendes tag)
 • Dési Kaszinó-Egylet (Dés, rendes tag)
 • Dévai Állami Főreáliskola (Déva, pártoló tag)
 • Egyetemi Könyvtár (Budapest, rendes tag)
 • Eperjes város közönsége (Eperjes, rendes tag)
 • Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár (Esztergom, rendes tag)
 • hg. Esterházy Könyvtár (Kismarton, rendes tag)
 • hg. Festetich Könyvtár (Keszthely, alapító tag)
 • Gerold & Co. (Tettau, rendes tag)
 • Gömörvármegyei Múzeum-Egylet (Rimaszombat, rendes tag)
 • Győri Városi Könyvtár (Győr, rendes tag)
 • K. u. K. Haus- Hof-, und Staatsarchiv (Bécs, rendes tag)
 • Heves vármegye közönsége (Eger, rendes tag)
 • Hontvármegyei Múzeum-Társaság (Ipolyság, rendes tag)
 • Kalocsai érseki könyvtár (Kalocsa, rendes tag)
 • Kassai Múzeum (Kassa, rendes tag)
 • Kecskeméti Kaszinó (Kecskemét, pártoló tag)
 • Képviselőházi Könyvtár (Budapest, rendes tag)
 • Kolozsvári Tudományegyetem Művelődéstörténeti Szemináriuma (Kolozsvár, rendes tag)
 • Komárom vármegye közönsége (Révkomárom, rendes tag)
 • Leleszi prépostság (Lelesz, rendes tag)
 • Magyar Történelmi Társulat (Budapest, rendes tag)
 • Mosonmegyei Történeti és Régészeti Egylet (Mosonmagyaróvár, pártoló tag)
 • Nagyenyedi Bethlen-főiskola könyvtára (Nagyenyed, rendes tag)
 • Nagyszebeni városi levéltár (Nagyszeben, rendes tag)
 • Nagyvárad város nyilvános könyvtára (Nagyvárad, rendes tag)
 • Nagyváradi Községi Iskolai Könyvtár (Nagyvárad, rendes tag)
 • Nemzeti Kaszinó (Budapest, pártoló tag)
 • Országos Kaszinó (Budapest, pártoló tag)
 • Országos Levéltár (Budapest, rendes tag)
 • Örmény Múzeum (Szamosújvár, rendes tag)
 • Pannonhalmi főapátság (Pannonhalma, rendes tag)
 • Pauker Dániel könyvkereskedése (Nagyvárad, pártoló tag)
 • Pécsi püspöki könyvtár (Pécs, rendes tag)
 • Pozsonyi Királyi Jogakadémia (Pozsony, rendes tag)
 • Pozsonyi Királyi Katholikus Főgimnázium ifjúsági könyvtára (Pozsony, rendes tag)
 • Pozsonyi Toldy-kör (Pozsony, rendes tag)
 • Sárospataki Református Főiskola (Sárospatak, rendes tag)
 • Somogyvármegyei Könyvtár (Kaposvár, rendes tag)
 • Sopron vármegye közönsége (Sopron, alapító tag)
 • Soproni Kaszinó-Egylet (Sopron, rendes tag)
 • Szabadkai Községi Főgimnázium (Szabadka, rendes tag)
 • Szamosújvári Állami Főgimnázium (Szamosújvár, pártoló tag)
 • Szatmár vármegye közönsége (Nagykároly, rendes tag)
 • Szegedi Somogyi-könyvtár (Szeged, rendes tag)
 • Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy, rendes tag)
 • Szépművészeti Múzeum (Budapest, alapító tag)
 • Temesvár város közönsége (Temesvár, rendes tag)
 • Temesvári Állami Főgimnázium (Temesvár, rendes tag)
 • Tisztviselők Országos Egyesülete (Budapest, rendes tag)
 • Turócszentmártoni Múzeumi Társaság (Turócszentmárton, rendes tag)
 • Ungvári Királyi Katholikus Főgimnázium (Ungvár, rendes tag)
 • Vasvármegyei Kultúr-Egyesület (Szombathely, rendes tag)
 • gr. Zichy Nemzetség Levéltára (Zsély, pártoló tag)
 • Zirci apátság könyvtára (Zirc, rendes tag)
 • Zsolnai Királyi Katholikus Főgimnázium (Zsolna, rendes tag)

Alapító tagok (magánszemélyek)

gr. Andrássy Manó, Babics József, gr. Batthyány Géza, gr. Batthyány Lajos, ludányi Bay Ilona, br. Bánffy Ádám, gr. Bánffy György, gr. Berchtold Richárd, özv. gr. Bethlen Istvánné szül. gr. Teleki Ilona, br. Bésán János, gr. Cziráky Antal, gr. Csáky László, királydaróczi Daróczy Zoltán, gr. Dessewffy Aurél, gr. Erdődy Rudolf, gr. Esterházy János, hg. Esterházy Miklós, hg. Festetich Tasziló, Ipolyi Arnold, gr. Károlyi Gyula, gr. Károlyi László, gr. Károlyi Tibor, lipóczi Keczer Miklós, br. Nyáry Albert, br. Nyáry Jenő, hg. Odescalchi Artúr, őrgr. Pallavicini Ede, id. dolhai és petrovai Petrovay János, alsópetőfalvi Pettkó Béla, br. Radák Ádám, br. Radvánszky Béla, br. Révay Gyula, simonyi és varsányi Simonyi Kálmán, liptószentiváni Szent-Iványi Zoltán, szilasi és pilisi Szilassy Aladár, verbói Szluha Dénes, iglói és zabari Szontágh Pál, gr. Sztáray Antal, borosjenői Tisza Kálmánné szül. gr. Degenfeld Ilona, br. Vay Miklós, gr. Wass Jenő, gr. Zichy János, alsószentmihályfalvi és kisenyedi pr. ʼSigmond Ákos.

Pártoló tagok (magánszemélyek)

gr. Almássy Dénesné szül. gr. Károlyi Ella, br. Ambrózy István, gr. Andrássy Géza, ifj. gr. Andrássy Gyula, gr. Andrássy Tivadar, gr. Apponyi Albert, ludányi Bay István, szentkatolnai Bakk Endre, sipeki Balás Iván, melléthei Barna Mihály, bellusi Baross Károly, beleházi Bartal Béla, br. Bálintitt József, id. tapolylucskai és kükemezei Bánó József, tapolylucskai és kükemezei Bánó Zoltán, bárczai Bárczay Ödön, beniczei és micsinyei Beniczky Ádám, beniczei és micsinyei Beniczky Ferenc, beniczei és micsinyei Beniczky Géza, tardoskeddi Benke Gyula, gr. Bethlen András, gr. Bethlen Bálint, gr. Bethlen Károly, gr. Bethlen Ödön, dr. bezerédi Bezerédj Viktor, dr. Békefi Remig, uzoni Béldi Ákos, gr. Bissingen Ernő, ebeczki Blaskovich Bertalan, ebeczki Blaskovich Miklós, br. Bornemisza Pál, Bunyitay Vince, gr. Cziráky Béla, gr. Csáky Albin, gr. Csáky Ödön, őrgr. Csáky-Pallavicini Zsigmond, özv. nemestacskándi Csergheö Gézáné, gr. Degenfeld József, gr. Degenfeld Lajos, gr. Degenfeld Sándor, draveczi Draveczky Gyula, ebergényi és telekesi Ebergényi Elemér, ifj. br. Edelsheim-Gyulai Lipót, emőkei Emich Gusztáv, gr. Erdődy Ferenc, gr. Esterházy Béla, ifj. gr. Esterházy László, gr. Esterházy Mihály, gr. Esterházy Miklós Móric, gr. Esterházy Móric, fáji Fáy István, fáji Fáy László, dr. kelecsényi Fejérpataky László, cseleji és nagybesenyői Ferentzy Emil, gr. Festetich Andor, giczi, assa- és ablanczkürti Ghyczy Kálmán, Gömöry Oszkár, gulácsi Gulácsy Egyed, Gyárfás Zsigmond, gr. Hunyady László, baráthi Huszár Béla, ifj. br. Huszár Károly, vajai és ibrányi Ibrányi László, nagyilosvai Ilosvay Aladár, nagyilosvai Ilosvay Endre, Ipolyi György, irinyi Irinyi Tamás, ivádi Ivády Tihamér, draskóczi és jordánföldi Ivánka László, gr. Jankovich László, jekelfalusi és margitfalvi Jekelfalussy Zoltán, kisjeszeni és megyefalvi Jeszenszky Imre, buji és jékei Jékey Kálmán, ifj. neczpáli Justh György, gr. Karátsonyi Guido, gr. Kálnoky Gusztáv, gr. Károlyi Sándor, gr. Keglevich Gyula, gr. Keglevich István, br. Kemény Gábor, br. Kemény Gyula, br. Kemény János, br. Kemény Kálmán, kölcsei Kende Béla, dr. kenesei Kenessey Pongrác, nemeskéri Kiss Pál, ruszkai Kornis Ferenc, kölcsei Kölcsey Antal, Kőváry László, felsőkubini és deménfalvi Kubinyi Gyula, gr. Khuen-Héderváry Károly, lipovnoki Lipovniczky István (nagyváradi püspök), br. Lipthay Béla, nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay Géza, nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay Sándor, benedekfalvi Luby Károly, nagysarlói Magyary-Kossa Sámuel, marótegyházi Maróthy János, kellemesi Melczer István, gr. Migazzi Vilmos, br. Miske Kálmán, bocsári Mocsáry Sándor, felső-győri Nagy Iván, gr. Nádasdy Ferenc, br. Nyáry Gyula, hg. Odescalchi Géza, hg. Odescalchi Gyula, orczi Orczy Dezső, gr. Pálffy Sándor, gr. Pálffy-Daun Lipót (teanoi hg.), gr. Pejachevich Artúr, br. Perényi Péter, péchújfalusi Péchy István, péchújfalusi Péchy Mihály, br. Podmaniczky Gézáné szül. gr. Degenfeld Berta, br. Podmaniczky Levente, br. Prónay Aurél, br. Prónay István, Pulszky Ferenc, br. Radvánszky Géza, dr. Radvánszky György, br. Radvánszky Jánosné, nagyrákói és kelemenfalvi Rakovszky Ferenc, nagyrákói és kelemenfalvi Rakovszky György, ifj. gr. Ráday Gedeon, lánczi és rákóczi Rákóczy Aladár, revisnyei Reviczky István, Rómer Flóris, kis-zombori Rónay Ernő, dezséri Rudnyánszky György, gr. Serényi János, gr. Szapáry Gyula, liptószentiváni Szent-Iványi Gyula, br. Szentkereszthy Béla, ér-szentkirályi Szentkirályi Kálmán, Szerdahelyi Gusztáv, gr. Széchen Antal, gr. Széchényi Géza, dr. beczkói Szombathy Ignác, tahvári és tarkeöi Tahy István, gr. Teleki József, gr. Teleki Sámuel, özv. gr. Teleki Sándorné, nádasi Tersztyánszky Andor, ifj. gr. Tisza Kálmán, tomcsini Tomcsányi Gyula, csicsókeresztúri Torma Miklós, gr. Török László, gr. Üchtritz-Amadé Emil, br. Vay Béla, br. Vay Dénes, ifj. br. Vay Miklós, gr. Vay Tihamér, br. Vécsey Józsefné, szentkirály-szabadjai Véghely Dezső, gr. Vigyázó Sándor, gr. Waldeck Frigyes, br. Wesselényi Béla, br. Wodianer Albert, gr. Zichy Ágost, zombori és bodonlaki Zombory Géza.