A Turul 2023. évfolyamát közzétettük (2024. május 8.)

Kiemelt

Tisztelettel jelezzük Kedves Tagtársainknak és az Érdeklődőknek, hogy

a Turul folyóirat 2023. évi füzeteit közzétettük

a folyóirat honlapján.

A nyomtatott példányok postázása, a T. Előfizetők részére, folyamatban van.


A folyóirat (és annak nyomtatott változata) hosszú távú fennmaradása szempontjából kulcsfontosságú, hogy kellő számú előfizetője legyen! (A Turul előfizetőinek létszáma jelenleg 61 fő.) A stabil előfizetői állomány nemcsak a lap anyagi fennmaradásának alapja, hanem közvetve a folyóirat irányvonalának, az iránta megnyilvánuló szakmai és társadalmi érdeklődésnek is lenyomata és fokmérője.

Nem kell attól tartanunk, hogy a Turulnak ne akadna olvasója! Szakmai körökben napi rendszerességgel olvassák, hivatkozzák. Mégis fontos, hogy lelkes ügybarátok, valamint szakemberek tudatosítsák magukban: attól, hogy a folyóirat azonnal, bárki számára ingyenesen elérhető [akár hivatalos honlapján (https://turul.mhgt.hu/), akár az MTAK repozitóriumában vagy az EPA adatbázisban], még nem magától „születik”; hanem szerkesztésének és (nyomtatott, sőt elektronikus) kiadásának (és online közzétételének) szellemi és anyagi előfeltételei vannak!

Reméljük, hogy ezen nézőpont, és a nyomtatott folyóirat kézzelfoghatóságának, maradandóságának élménye, újabb előfizetőkkel fogja a Turul táborát gyarapítani, és ezáltal sikerülni fog a következő években a százas létszámot elérni, sőt meghaladni!

Az előfizetéssel kapcsolatos, részletes tájékoztató megtalálható a folyóirat honlapján!

[Az MHGT vezetősége nevében: Benke Tamás (pénztárnok).]

„Szabad egy táncra?” – Táncrend-kiállítás (2024. június 20.)

Felhívjuk Kedves Tagtársaink és Olvasóink figyelmét a Nagyházi Művészeti Alapítvány soron következő,

„Szabad egy táncra?” – Táncrendek egy budapesti magángyűjteményből (1850–1948)

című kiállításának megnyitójára.

Helyszín: Nagyházi Galéria (H–1055. Budapest, Balaton utca 8.)
Időpont: 2024. június 20. Csütörtök, 17:00.

A kiállítást megnyitja Tagtársunk, dr. Horváth Hilda művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum nyugalmazott főosztályvezetője.

A kiállítás megtekinthető 2024. június 21-től 2024. július 12-ig, hétköznapokon 10:00–18:00 óra között.

Meghívó elnökségi ülésre (2024. május 17.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2024. május 17-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2024. május 17. Péntek, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Az ülés napirendi pontjai:

 1. 2024. évi költségvetés és NEA pályázat:
  A pénztárnok, az elnökség általi megvitatásra, előterjeszti 2024. évi költségvetési tervvázlatát (különös tekintettel a 2024. tárgyévi NEA pályázat keretében nyert 500 ezer forint felhasználására). Beszámol a 2023. tárgyévi NEA pályázat sikeres lezárásáról/elszámolásáról.
 2. TURUL folyóirat:
  A 2023. évi (Elnök úr által már előzetesen engedélyezett) TURUL-tartalomjegyzékek jóváhagyása. A főszerkesztő 2024. évi munkatervének jóváhagyása. Pályázati és finanszírozási lehetőségek számbavétele. A TURUL honlapra felteendő közlési szabályzatok áttekintése. A folyóirat körüli teendők és a még rendezendő kérdések megbeszélése.
 3. Tagsági ügyek:
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett tagfelvételi kérelmekről. Kilépések és más tagsági jogviszonyt érintő közlések tudomásul vétele. A 2024. tárgyévi tagrevízió kapcsán szükségessé vált (tagsági jogviszonyt felmondó) határozatok meghozása.
 4. Egyéb ügyek:
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 4. §. (1) a) és 6. §. 6.2 (13) pontja, valamint a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2024. május 10.)

Meghívó közgyűlésre (2024. május 29.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2024. május 29-i rendes közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)

Időpontja: 2024. május 29. Szerda, délután 16 óra 45 perc (16:45).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2024. május hó 29. napján (Szerda), délután 17 óra 00 perc (17:00) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének megválasztása.
 2. Elnöki beszámoló;
  Szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 3. Pénztárnoki beszámoló;
  A pénztárnok által benyújtandó írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2023–2024. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2024. évi költségvetési terv és a 2023. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 4. A Felügyelőbizottság beszámolója;
  A Felügyelőbizottság, a Közgyűlést megelőzően, elkészíti írásbeli jelentését, a 2023. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről. A Közgyűlés megvitatja a jelentés tartalmát, és határozatot hozhat annak elfogadásáról.
 5. Turul folyóirat;
  • A főszerkesztő szakmai beszámolója a folyóirat 2023. évfolyamáról (megjelent folyóiratszámok mennyisége, tartalomjegyzékük, nyomdai példányszám, korábbi munkaterv ill. főszerkesztői koncepció teljesülése).1
  • A pénztárnok beszámolója a folyóirat 2023. évi gazdálkodásáról;2
   továbbá a 2024. évi gazdálkodásra vonatkozó tervezete;3
   valamint tájékoztatója az elnök/elnökség által eddig jóváhagyott tartalomjegyzékekről.4
   (Mindezek írott változata, a pénztárnok éves beszámolójának részét fogja képezni.)
  • A főszerkesztő 2024. évfolyamra vonatkozó (elnökség által előzetesen jóváhagyandó) munkatervének előterjesztése végső jóváhagyásra.5
 6. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

Tisztelettel jelzem, hogy a jelen rendes Közgyűlés napirendjére csak az Alapszabály, illetve Turul SZMSZ által kötelezően előírt napirendi pontokat vettük fel.

További fontos ügyekben [melyek egy része már évek óta húzódik, mint pl. az Alapszabály ismételt korrekciója (beleértve a jelképekről szóló melléklet megalkotását, a tiszteletbeli tagság, valamint a székhely kérdésköreinek rendezését, ill. esetleg újabb titkári tisztségek létrehozását), az esetleges tagdíj-emelés, a Turul SZMSZ jogászi véleményezése és esetleges javításai, a Társaság szakmai elismeréseinek létrehozása], amennyiben az elnökség ezeket az év további szakában kellően elő tudja készíteni, a 2024. év második felében, rendkívüli Közgyűlés összehívása várható.

A jelen Közgyűlés előkészítő dokumentumait, az ülést megelőző hetekben, a főtitkár el fogja juttatni Tisztelt Tagtársainknak!

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.1 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldjük meg.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila Rudolf
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2024. április 25.)


Jegyzetek:

[1] A Turul SZMSZ A.III.c.5. és B.I.b.4. pontjai, valamint C.IV. része értelmében. A beszámolót a Közgyűlés egyszerű többséggel hagyhatja jóvá, a Turul SZMSZ C.IV.d. pontja szerint.

[2] A Turul SZMSZ A.III.c.5. és D.VIII.f. pontjai értelmében.

[3] A Turul SZMSZ D.V.b. és D.VIII.e. pontjai értelmében.

[4] A Turul SZMSZ A.III.e.3.; C.III.d.; D.V.a. és D.V.d. pontjai értelmében.

[5] A Turul SZMSZ A.III.c.4.; A.III.e.2.; B.I.b.3. pontjai és C.II. része értelmében. A munkatervet a Közgyűlés egyszerű többséggel hagyhatja jóvá, a Turul SZMSZ C.II.d. pontja szerint.

1848–1849 a történelem segédtudományai tükrében (2024. május 6.)

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság szeretettel meghívja T. Tagjait és a Kedves Érdeklődőket

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc
a történelem segédtudományai tükrében

című konferenciájára.

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Könyvtár (1088. Budapest, Múzeum körút 14–16.).

Időpont: 2024. május 6. Hétfő, 09:30–16:10.

A rendezvény fővédnöke dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a konferencia látogatása ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött!

Regisztrálni a következő linken található űrlap kitöltésével lehet:
https://forms.gle/JQd6EkYMmUahieGk6

A konferencia programja:

09:30–10:00 Regisztráció

10:00–10:10 Megnyitó


10:10–11:20 I. szekció

Szekcióvezető: Gyenes László.

10:10–10:40 Dr. Hermann Róbert: A Görgeyek a szabadságharcban.

10:40–11:00 Dr. Pandula Attila: Magyar kitüntetések 1848–1849-ben.

11:00–11:20 Debreczeni-Droppán Béla: Forum Museale: A Magyar Nemzeti Múzeum és a Múzeumtér 1848–1849-ben.


11:20–11:40 Kávészünet


11:40–13:00 II. szekció

Szekcióvezető: Dr. Hermann Róbert.

11:40–12:00 Dr. Török Róbert: A Pilvax hagyaték a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.

12:00–12:20 Dr. Tóth Zsolt: A Nemzeti Sírkert 1848/49-es honvédsírjai.

12:20–12:40 Dr. Mezey Barna: Jogalkotás és kodifikáció 1848–1849-ben.

12:40–13:00 Dr. Beke Margit: Baróti Bekék az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcban.


13:00–13:50 Ebédszünet


13:50–14:50 III. szekció

Szekcióvezető: Péri Ákos.

13:50–14:10 Marosi Eszter: Ferenc József és István főherceg portréi az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében 1848 körül.

14:10–14:30 Rainer Pál: Az 1848–1849-es honvédség, nemzetőrség egyenruházatával kapcsolatos megfigyelések.

14:30–14:50 Bálint Ferenc: A tábori öv használata a szabadságharcban (1848–1849-ben).


14:50–15:10 Kávészünet


15:10–16:10 IV. szekció

Szekcióvezető: Marosi Eszter.

15:10–15:30 Pogányné Dr. Rózsa Gabriella: Az önállósodó magyar katona-egészségügy a forradalom és szabadságharc szolgálatában.

15:30–15:50 Ogoljuk-Berzsenyi Anett: Egy somogyi tiszt a szabadságharcban: gyulai Gaál Gusztáv pályafutása.

15:50–16:10 Menyhárt Csaba: Egy 1848-as honvéd a tinnye-únyi közbirtokosságból a 34. zászlóaljban.

16:10 Zárszó


Tudnivalók

 • A regisztráció minden leendő résztvevő számára kötelező, így a rendezvény szervezői, előadói számára is!
 • A konferencia helyszíne a Nemzeti Múzeum Bródy Sándor utca felőli bejáratán közelíthető meg! (Tehát az oldalsó, földszinti bejáraton.) A Központi Könyvtár az első emeleten van. A Múzeum portásai tudnak útbaigazítást adni.
 • Az itt közzétett program a későbbiekben módosulhat. Ezért ajánljuk minden Kedves Érdeklődőnek, hogy a konferencia előtti napokban, a biztonság kedvéért, ismét tekintse meg jelen, folyamatosan frissülő meghívó-oldalunkat!
 • Tájékoztatjuk konferenciánk leendő Kedves Résztvevőit, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvételek készülnek, melyeket utólag, az MHGT honlapján és YouTube-csatornáján közzé teszünk!
 • Rendezvényünk házigazdája a Magyar Nemzeti Múzeum.
 • A program megvalósítását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. (Pályázati azonosító szám: NEAO-KP-1-2024/1-000669.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető:

Meghívó Vexillológiai Napra (2024. április 20.)

A rendezvény meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (MKVM), valamint Balogh László úr (az MHGT rendes tagja), szeretettel meghívja az MHGT Tagjait és az Érdeklődőket

Vexillológiai Nap 2024

című rendezvényére, mely 2024. április 20-án, Szombaton, 10:00 órakor kezdődik, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban (1036. Budapest, Korona tér 1.). (A konferencia résztvevőinek fogadása a helyszínen, 09:30-kor kezdődik.)

Kérjük a Kedves Érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat előre jelezzék, az mkvmuzeum@gmail.com címen!

Az MKVM a rendezvényt élőben közvetíti YouTube-csatornáján. A közvetítés IDE KATTINTVA érhető el. (Az előadások videofelvételei a későbbiekben szintén az MKVM YouTube-csatornájára kerülnek majd fel.)

Program

09:30Regisztráció

10:00Köszöntő
Kiss Emília főmuzeológus, osztályvezető, MKVM, Gyűjteményi Osztály.

10:05Megnyitó

10:05–10:15Nyitóbeszéd
Balogh László zászlógyűjtő, a konferencia alapítója.

10:15–10:40Nyitóbeszéd és nyitóelőadás:
Heraldikai, vexillológiai, szfragisztikai és inszigniológiai bányász emlékek a besztercebányai Közép-Szlovákiai Múzeum új állandó kiállításán (Thurzó Ház)
Előadó: Dr. Pandula Attila, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke.

10:40–11:00Magyar színek a dinasztikus reprezentációban
Előadó: Dr. Guitman Barnabás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének adjunktusa.

11:00–11:20A nemzeti zászló, lobogó textilszakmai vonatkozásai
Előadó: Kutasi Csaba nyugalmazott könnyűipari mérnök, textilipari igazságügyi szakértő, a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület tagja.

11:20–11:40A sárkányos zászló első megjelenései az írott forrásokban
Előadó: Dr. Palotás György, a Szegedi Tudományegyetem Doktori Iskoláján irodalomtudományból doktori fokozatot szerzett pedagógus, a „Köbüki” tehetséggondozó program tanári ösztöndíjasa.

11:40–11:50Vita

11:50–13:00Ebédszünet

13:00–13:20Zászlótörténeti adatok a Rákóczi-szabadságharc időszakából
Előadó: Dr. Mészáros Kálmán, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója, a Rákóczi-szabadságharc szakértője.

13:20–13:40Zászlóanyák 1945 előtt és után
Előadó: György Sándor történész, doktorandusz, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának kutatója, a Napi Történelmi Forrás főszerkesztő-helyettese.

13:40–14:00Zászlók az orosz-ukrán háború harcterein
Előadó: Gyuriss Dániel, történész, doktorandusz, a Mathias Corvinus Collegium kutatója.

14:00–14:10Vita

14:10–14:30Kávészünet

14:30–14:50Az illirizmustól az utódállamokig: a délszláv nemzetek zászlóinak ki- és átalakulása a XIX–XX. században
Előadó: Dr. Domján Dániel, Jugoszlávia történetének szakértője.

14:50–15:10Lobogók és nemzeti identitás a Dél-Kaukázusban
Előadó: Dr. Kránitz Péter Pál, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

15:10–15:30A balti nemzetállamok zászlói és történetük
Előadó: Jäckl Marcell Richárd nyelvtanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem klasszika-filológia mesterszakos hallgatója.

15:30–15:40Vita

15:40Zárszó


A rendezvény, és a „Vexillológiai Nap” konferencia-sorozat ismertetője:

A Vexillológiai Nap ötlete 2001-ben pattant ki Balogh László zászlógyűjtő fejéből. A több mint húsz esztendeje  már minden évben megrendezésre kerülő eseménynek korábban a Zászlómúzeum adott otthont. 2022 óta a  Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum falai közt várjuk szeretettel az érdeklődőket a zászlótannak szentelt nap előadásain. Évről évre igyekszünk minél színesebbé és érdekesebbé tenni az előadások egyre szélesedő palettáját. A meghívott előadók rendre különböző szakterületekről érkeznek. Közös témánk azonban a zászló, a lobogó, érintőlegesen a címer s más nemzeti jelképek. Kitérünk használatukra békében és háborúban, az ábrázolásaikra, valamint társadalmi összefüggéseikre.

(A konferencia meghívója megtalálható az MKVM honlapján is.)

In memoriam dr. Tellér Tivadarné (1944–2024)

Megrendüléssel értesültünk róla, hogy dr. Tellér Tivadar Józsefné úrhölgy, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság egykori pénztárnoka, 2024. április 6-án elhunyt.

Gyászszertartása 2024. április 29-én, Hétfőn, 14:00 órakor lesz, Budapesten, a Szent István Bazilika templomterében (1051. Bp., Szent István tér 1.).

Dr. Tellér Tivadarné több tekintetben is jelentősen hozzájárult Társaságunk működéséhez és a történeti segédtudományok hazai irodalmának terjesztéséhez. Pénztárnoki tevékenységével kiérdemelte tagtársai megbecsülését. A tagsági ügyeket, tagdíj-bevételeket igen lelkiismeretesen adminisztrálta, sőt saját költségén még egy adatbázis-programot is készíttetett ehhez (melyet CD-n archiválva adott át a következő pénztárnoknak; azonban az a későbbi időkben elveszett).

A Heraldika Kiadó ügyvezetőjeként részt vállalt nagyszámú genealógiai, címertani, archontológiai, hadtörténeti stb. mű kiadásában. Könyvei a családkutatóknak, de különösen a nemesség kutatóinak igen hasznosak, hiszen ő adta ki Szluha Márton (egykori alelnökünk) és munkatársai különböző vármegyék nemes családjainak genealógiájáról összeállított köteteit. A Heraldika Kiadó tevékenysége, az általa kiadott könyvek szerzői és közreműködői révén, nagyon erősen kötődött (és kötődik) Társaságunkhoz. [Példaként említhetjük, hogy még egy olyan, az MHGT működéséhez, beléletéhez a legszorosabban kapcsolódó kiadvány is, mint A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Füzetei első része (Bp., 2004.) a Heraldika Kiadó gondozásában jelent meg.]

Szeretettel és nagyrabecsüléssel őrizzük meg egykori kiváló pénztárnokunk emlékét!


Dr. Tellér Tivadarné könyvkiadói munkássága – más, hasonló magánkiadók tevékenysége mellett – fontos példa és tanulság az MHGT számára! Bizonyítja, hogy van szükség és kereslet történeti segédtudományi monográfiákra, forráskiadványokra; hogy azok megjelentetése mind az olvasóközönség erkölcsi, mind a kiadó anyagi javára szolgál. Ennélfogva elhunyt Pénztárnokunk példáját is követi az anyagilag megerősödőben lévő MHGT, amikor napjainkban kiadói tevékenysége felújítását, szélesítését tervezi. Elérkezett az ideje, hogy a magánkiadók és állami intézmények áldozatvállalása mellett, az MHGT is feladatának tekintse a folyóirat- és könyvkiadást – melynek érdekében 1883-ban létesült, ám amelyet anyagi nehézségek és a vezetés ez irányú koncepciótlansága folytán, újjáalakulása után elhanyagolt – miáltal a feladat akkor a szakterület más szereplőire hárult!
[Benke Tamás (MHGT, pénztárnok).]

Meghívó elnökségi ülésre (2024. január 23.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2024. január 23-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2024. január 23. Kedd, délután 17 óra 30 perc (17:30).

Az ülés napirendi pontjai:

 1. A Társaság 2024. évi rendezvényeinek előkészítése.
 2. A Turul aktuális ügyeinek áttekintése.
 3. A Magyar Nemzeti Levéltárral kötendő együttműködési megállapodás véglegesítése.
 4. Tagsági ügyek.
 5. Egyéb ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 4. §. (1) a) és 6. §. 6.2 (13) pontja, valamint a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2024. január 18.)

Házasságkötés egykor és ma (2024. január 19.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Szeretettel felhívjuk Tagtársaink figyelmét a Kortárs Női Reflexiók Fóruma és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület által tartandó

Házasságkötés egykor és ma – Rítusok, szokások, változások

című konferenciára, mely a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.) lesz, 2024. január 19-én (Pénteken), 09:30 órai kezdettel.

A rendezvényen az MHGT több tagja is előadóként szerepel.

A konferencia programja:

09:30 Regisztráció

10:00 Köszöntő
Beszédet mond Hammerstein Judit, a Magyar Nemzeti Múzeum megbízott főigazgatója

I. SZEKCIÓ

Levezető elnök: Jánokiné Újváry Zsuzsanna

10:15 Nagy Janka Teodóra: A házasság „vigyázó Tornyai” – Jogtörténeti, jogi néprajzi adatok a házasság történetéhez.

10:35 Örsi Julianna: Táji közösségek vitalitásának jelzői: az endogám és exogám házasságok.

10:55 Péterbencze Anna Anikó: A moldvai magyar menyekező szimbolizációja.

11:15 Bathó Edit: A lakodalmi táncok változása a 20–21. században.

11:40 Kávészünet

II. SZEKCIÓ

Levezető elnök: Nagy Janka Teodóra

12:00 Vajda Mária: „Leverték előtte a harmatot” – A szüzesség, mint a menyasszony értékének fokmérője a magyar társadalomban.

12:20 Baros-Gyimóthy Eszter Márta: Lányokból menyecskék – Menyasszonyok a 18–19. századi Bogyiszlói Református Gyülekezetben.

12:40 Laboda Ilona: A házasságkötés Mongóliában.

13:00 Györgyi Erzsébet: A házasságkötés szokáskörétől – a házasságkötés háttérbe szorulásáig.

13:20 Kávészünet

III. SZEKCIÓ

Levezető elnök: Örsi Julianna

13:50 Braun László: I. András és Anasztázia házasságkötésének körülményei.

14:10 Jánokiné Újváry Zsuzsanna: A Pálffy család házassági kapcsolatai a 16. században.

14:30 Hartmann-Kakucska Mária: Házasságkötés az Orczy család körében – A megfelelő házastárs kiválasztásának fontossága és példái.

14:50 Ogoljuk-Berzsenyi Anett: Család és mindennapok a büssüi Gaál kastélyban – Doethingem Ludovica emlékei nyomán.

15:10 Zárszó

(A konferencia programja megtalálható az MNL honlapján is.)

Meghívó az MTCSE 2024. I. félévi előadásaira

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja az MHGT tagjait 2024. első félévi előadásaira:

2024. január 29. Hétfő. (18:00)

Szilvay Gergely: „Az amerikai Dél”

Az amerikai Dél identitása erősen különbözött az Északétól, ez a különbség pedig a polgárháború után sem tűnt el, csak átalakult – válságba került. A válság és önerősítés egészen a polgárjogi mozgalom győzelméig tartott, azóta a déli identitás különállása eltűnőben van. E múlófélben lévő identitás és – talán – életstílus bemutatására vállalkozik előadónk, Szilvay Gergely (1983), a Mandiner főmunkatársa, Az amerikai Dél: Régi rend az Újvilágban c. kötet szerzője. A PPKE BTK-n végzett történelem-kommunikáció szakon, ugyanitt doktorált politikaelméletből. Kilenc hónapot töltött a Kőrösi Csoma Sándor program keretében a New York-i Magyar Házban. Eddig hat kötete jelent meg.

2024. február 26. Hétfő. (18:00)

Tunkel Richárd: „Tengerek csodálatos élővilága, megfigyelése és természeti értékeinek védelme”

Az előadás elsősorban a tengerek különleges lakóit, titokzatos élővilágát mutatja be, amelyet közvetlen búvárélményekkel kiegészítve ismerhetünk meg. Egy Vörös-tengeren folytatott gyakornok program úti beszámolója mellett, teret kap a közérthető ismeretterjesztés is a tengerkutatás aktualitás problémáiról és kérdéseiről. Képet kapunk a tengerek élővilágát veszélyeztető tényezőkről és a klímaváltozásnak a tengerekre gyakorolt hatásáról. Szó esik a tengeri élőlényeket érő emberi behatásokról, megfigyelésükkel kapcsolatos kutatásokról és a védelmüket elősegítő gyakorlati módszerekről. Megtudhatjuk mik azok a korallok és miért kulcsfontosságúak a korallzátonyok a tengeri életközösségek működésére és jövőjére nézve? Betekintést nyerhetünk egy tengeri kutató és szafari hajó mindennapi életébe. Megismerhetünk egy lelkes fiatal természetbúvárt, aki mesél kezdeti belső indíttatásáról is, ami a tengeri búvárkodásra sarkallta.

2024. március 25. Hétfő. (18:00)

Barabássy Sándor: „A héderfájai és makfalvi Barabássy Család történelmi monográfiája – A dokumentumok és a családi levelesláda anyagának tükrében”

A kötet hosszú évek munkájával készült el. A Heraldika Könyvkiadó adta ki, NKA támogatással. A könyv megírásának legfontosabb indítéka a kutatás volt a több évszázados eredeti dokumentumokban. Korábban a legfontosabb forráshelyek a Marosvásárhelyi Teleki Téka, a budapesti Országos Széchenyi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár voltak. Ehhez társult néhány éve a csodával határos módon megmenekült Családi Levelesláda teljes anyagának feldolgozása (1253 levél), ami nagyon izgalmas volt. Illetve a Román Nemzeti Levéltár, Kolozsvár, Beszterce, Szeben, Brassó, Kovászna megyei levéltárakban összegyűjtött magyar nemesi családok középkori okleveleinek online tanulmányozása. Ezekhez a információkhoz korábban szinte lehetetlen volt hozzájutni, vagy csak nagyon nehezen, de most tanulmányozhatók voltak az eredeti oklevelek. Ezen kívül fontos források voltak a Teleki, Károlyi, Zichy, Bánffy, Bethlen családok a 19. és 20. század elején publikált oklevelei.

Kronológiailag az 1323 és 1600 közötti időszakból 507 dokumentumot idéztem, ezek döntő része 439 héderfájai Barlabássy Lénárd erdélyi alvajda, székely alispánhoz kötődik, illetve a családi levelesláda 1253 levele, néhány kivételtől eltekintve, az 1600 és 1868 közti időszakot öleli fel. A kötet függelékeként közölt Családi Levelesláda anyaga a könyv egyharmadát teszi ki; úgy gondolom, hogy ez forrásanyagként történészi érdeklődésűeknek hasznos lehet.

2024. április utolsó hétvégéje

Zichy Géza-emlékest – előadás és zongorakoncert (szervezés alatt)

2024. május közepe

30 éves az MTCSE – jubileumi program (szervezés alatt)


Az MTCSE előadásai várhatóan a Márai Sándor Művelődési Házban (1013. Budapest, Krisztina tér 1.), 18:00 órai kezdettel kerülnek megrendezésre.

Felhívjuk T. Tagtársaink figyelmét, hogy jelen program csupán tervezet, mely a későbbiekben módosulhat (a helyszín, időpontok, előadások tekintetében egyaránt).
Amint az esetleges programváltozásokról hírt kapunk, azokat jelen oldalunkon, piros színnel fogjuk feltüntetni.

A rendezvények (teljes és aktuális) listája az MTCSE honlapján is megtalálható.
Mi itt (az MHGT honlapján) csak azon rendezvényekről adunk hírt, melyek az MHGT Tagjai számára nyilvánosak és ingyenesen látogathatók.
(Az itt nem hirdetett rendezvények zárt körűek, tehát azokon csak az MTCSE tagjai és az általuk külön meghívott személyek vehetnek részt.)


További tudnivalók:

Felhívjuk a kedves résztvevők figyelmét arra, hogy a rendezvényeken esetenként videó- és fényképfelvételek készülnek, amelyek az MTCSE különböző csatornáin megjelenítésre kerülhetnek. A rendezvényeken való részvétel ezen körülmény automatikus tudomásul vételét feltételezi. Kérjük ezért, hogy akinek ezzel kapcsolatban kifogása van, fényképezéskor igyekezzen kikerülni a kamera látóteréből. Természetesen lehetőség van utólag kérni a képből történő kitakarást, amely kérésnek az MTCSE minden esetben eleget tesz.

A rendezvényeken az MTCSE tagjai részére a részvétel ingyenes. Az MHGT tagjai a MTCSE előadásait ugyancsak ingyenesen látogathatják.
Nem egyesületi (MTCSE/MHGT) tagok esetében a részvétel az adott eseményhez küldött regisztrációs linken történő regisztrációhoz kötött, 1000 Ft támogatási díj befizetése ellenében.