Elnökségi ülés jegyzőkönyve (2023. március 20.)

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége 2023. március 20-án

elnökségi ülést

tartott. Az ülés meghívója, valamint a jegyzőkönyv (és egyéb dokumentumok) közzétételével (anonimizálásával) kapcsolatos szabályok, weboldalunkon megtalálhatók.

Az elnökségi ülés jegyzőkönyve PDF formátumban letölthető lesz ITT!

Rövid összefoglaló az elnökségi ülésen történtekről:

 • Pénztárnok jelenti, hogy a 2. SD-kártyát megvette, a 3. kártyát saját költségén adományozza. Így lehet rotálni a kártyákat a kamerában, s mindig marad egy tartalék kártya is. Ez megkönnyíti a múlt évben katasztrofálisra sikeredett videónyersanyag-átadást, a Webes Munkacsoport tagjai között. Immár a legtöbb aktuális felvétel (nyersanyag), fent van a felhő-tárhelyen.
 • A NEA 2023. pályázati összeg befolyt, módosítás majd leadandó.
 • A tagrevízióval a pályázatok miatt nem haladt semmit. Áprilisra várható megindulása. (Végül május lett belőle…)
 • Pénztárnok vállalta, hogy a Hermann-előadásra, ásványvizet visz (a Társaság elfekvő készletéből), valamint pogácsát vesz (saját zsebből). (Utóbb meg is történt.)
 • A honlap-akció tekintetében, az elnökség jogi szakértővel átvizsgáltatná a szerződést, és ha rendben van, hozzájárul annak megkötéséhez.
 • A múlt évről maradt ásványvizet és papírpoharakat a Fejérpataky-, valamint az „Együtt a kutatókért!” konferencián használjuk fel.
 • Vexillológiai Nap lesz 2023.IV.22-án az MKVM-ben, Bakó Bálint tagtársunk szervezi. Több Tagtárs részt vesz. (Meghirdettük a honlapon.)
 • A könyvelő a 110 ezres ajánlatot elfogadta; meg lehet vele kötni a szerződés-módosítást.
 • Elnök úr a jubileumi konferencia dolgában ismét referált. Szóba jött, hogy felhívást kellene a Tagságnak kiküldeni (a Főtitkár által), hogy javasoljanak előadót vagy előadás-témát a konferenciára. Elnök úr vállalta, hogy felkéri dr. Rácz Györgyöt és Reisz T. Csabát, előadás tartására, ugyanezen jubileumi konferencián. Elnök ehhez a két Tagtárs elérhetőségeit kérte a pénztárnoktól. (Utóbb meg is kapta.)
 • Az ülés fő tárgya a TURUL helyzetének rendezése volt. A pénztárnok az ülés előtt elküldte az ezzel foglalkozó napirendi ponthoz írásbeli beszámolóját és határozati javaslatát. A folyóirat ügyében fontos határozat született, melynek szövege a következő:
  Annak érdekében, hogy a TURUL folyóirat átadás-átvételének további lépései, mihamarabb és kellő eredménnyel végbemehessenek; valamint az eddig történt lépéseket tudámásul véve és jóváhagyva, az MHGT elnöksége meghozza a következő pontokból álló határozatot:
  • Az elnökség megállapítja, hogy a TURUL folyóirat kiadói jogait az MHGT, jogérvényesen birtokolja és gyakorolhatja.
  • Az elnökség megállapítja, hogy a lap kiadását, az MHGT teljességgel önállóan kívánja ellátni. A szerkesztés munkája azonban, az MNL támogatására és személyi állományára támaszkodva valósítható meg. Ennek érdekében, az MNL-lel az együttműködési megállapodást, az MHGT elnökségének, mielőbb meg kell kötnie.
  • Az elnökség megállapítja, hogy mivel a lap egyedüli kiadója az MHGT lett, az eddig létezett háromoldalú szerkesztőbizottságot, az MHGT megszűntnek tekinti. (Ugyancsak érvénytelennek tekinti a három korábbi társkiadó között létrejött összes eddigi megállapodást, különös tekintettel a Budapesten, 1992. május 31-én kelt „Pro Memoria” kezdetű okmányra.) A TURUL-hoz fűződő kiadói (és mindennemű egyéb) jogok gyakorlására, ennélfogva a továbbiakban kizárólag az MHGT Közgyűlése, mint a Társaság legfőbb döntéshozó szerve, jogosult. A kiadással kapcsolatos adminisztrációt, ügyvezetést, az MHGT illetékes elnökségi tagjai (mindenekelőtt az elnök és pénztárnok) látják el. A lap szerkesztését a főszerkesztő irányítja, a szerkesztőség személyi állományát, a lap szakmai irányvonalát, ugyancsak a főszerkesztő határozza meg – az MHGT elnöksége és Közgyűlése egyetértésével és jóváhagyásával – szem előtt tartva a lap (és az MHGT) alapításakor kitűzött célokat. A lapot a főszerkesztőnek olyan módon kell szerkeszteni, hogy annak szakmai presztízse, akadémiai akkreditációja (tudományos minősítése), továbbra is fennmaradjon.
  • Az elnökség – illő köszönetnyilvánítás mellett – kijelenti, hogy továbbra is dr. Rácz Györgyöt tekinti a TURUL főszerkesztőjének, őt e minőségében kéri fel munkája folytatására. Az elnökségi felkéri a főszerkesztőt, hogy állítsa össze a TURUL szerkesztőinek (szerkesztőségének) névsorát, és terjessze azt az MHGT legközelebbi elnökségi ülése elé. Az elnökség javasolja, hogy a következő Közgyűlés határozatilag erősítse meg dr. Rácz Györgyöt a főszerkesztői székben.
  • Az elnökség felkéri a TURUL főszerkesztőjét, az MHGT elnökét, valamint a pénztárnokot (továbbá mindazon MHGT elnökségi tagokat, akik ebben részt tudnak és kívánnak venni), hogy készítsék el a TURUL körüli ügyvitel részletszabályait meghatározó szervezési és működési szabályzat (SZMSZ) tervezetét. A szabályzatnak lehetőség szerint rövidnek, lényegre törőnek és egyértelműnek kell lennie.
   E tervezetet, elkészülte után, az elnökség, ki kívánja adni, véleményezésre, dr. Szeidlné dr. Németh Mariann és dr. Szigeti Krisztina, jogász Tagtársainknak. A jogászi szakvélemény alapján, az elnökség elvégzi a tervezeten az esetleg szükségesnek mutatkozó javításokat. Az elnökség, miután a végleges tervezetet elkészítette és határozatilag elfogadta, azt a soron következő Közgyűlés elé terjesztheti, jóváhagyásra.
  • Az elnökség kijelenti, hogy a Magyar Történelmi Társulattal, a TURUL átadás-átvételével kapcsolatban még fennálló kérdések rendezésére, a legközelebbi jövőben, tárgyalásokat fog folytatni. Ez alkalommal szükséges rendezni a TURUL eddigi bankszámláján lévő tőke sorsát, a meglévő folyóirat-példányok (mint tárgyi vagyon) felosztását, a turulfolyoirat.hu weboldal (és domainnév) MHGT részére való átadását, valamint az előfizetői adatok átadását. Az elnökség, lehetőség szerint, ezen tárgyalási folyamatba is be kívánja vonni – különösen a pénzügyi kérdések tekintetében – fent mondott két jogász Tagtársunkat, azaz dr. Szeidlné dr. Németh Mariannt és dr. Szigeti Krisztinát.
  • Az elnökség felhatalmazza az elnököt és a pénztárnokot, hogy a TURUL további pénzügyi adminisztrációjához, új „CIVIL” típusú bankszámlát nyissanak, a MagNet Bank Zrt.-nél, és ezen bankszámlára, a Társaság vagyonából, 50 ezer forintot, azonnal átcsoportosítsanak. Az elnökség javasolja, hogy a Társaság 2023. tárgyévi költségvetésében, összesen (az említett, 50 ezer forintot is beleszámítva) 600 ezer forintos biztonsági tartalékot tüntessen fel, lehetséges kiadási tételként, a TURUL 2023. tárgyévi kiadási költségeinek, vészhelyzet esetén való fedezésére. Ezen vésztartalék csak azon esetben használható fel, hogyha a folyóirat részére nem lehet állami támogatást szerezni, a 2023. évben.
  • Az elnökség felkéri az elnököt, a pénztárnokot és a TURUL főszerkesztőjét, hogy folyamatosan figyeljék a tudományos folyóirat-kiadási pályázatokat, és lehetőleg (ha a pályázati feltételek lehetővé teszik) minden releváns pályázatra nyújtsanak be, az MHGT nevében, pályázatot. Ezen pályázatok nevezési díját, az elnök jogosult azonnal utalványozni.
   Az elnökség továbbá felkéri az elnököt, a pénztárnokot és a TURUL főszerkesztőjét, hogy keressenek további támogatási lehetőségeket, a folyóirat anyagi fennmaradásának biztosítására.

[Az összefoglalót készítette: Benke Tamás (MHGT, pénztárnok).]