Meghívó közgyűlésre (2024. május 29.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2024. május 29-i rendes közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)

Időpontja: 2024. május 29. Szerda, délután 16 óra 45 perc (16:45).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2024. május hó 29. napján (Szerda), délután 17 óra 00 perc (17:00) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének megválasztása.
 2. Elnöki beszámoló;
  Szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 3. Pénztárnoki beszámoló;
  A pénztárnok által benyújtandó írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2023–2024. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2024. évi költségvetési terv és a 2023. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 4. A Felügyelőbizottság beszámolója;
  A Felügyelőbizottság, a Közgyűlést megelőzően, elkészíti írásbeli jelentését, a 2023. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről. A Közgyűlés megvitatja a jelentés tartalmát, és határozatot hozhat annak elfogadásáról.
 5. Turul folyóirat;
  • A főszerkesztő szakmai beszámolója a folyóirat 2023. évfolyamáról (megjelent folyóiratszámok mennyisége, tartalomjegyzékük, nyomdai példányszám, korábbi munkaterv ill. főszerkesztői koncepció teljesülése).1
  • A pénztárnok beszámolója a folyóirat 2023. évi gazdálkodásáról;2
   továbbá a 2024. évi gazdálkodásra vonatkozó tervezete;3
   valamint tájékoztatója az elnök/elnökség által eddig jóváhagyott tartalomjegyzékekről.4
   (Mindezek írott változata, a pénztárnok éves beszámolójának részét fogja képezni.)
  • A főszerkesztő 2024. évfolyamra vonatkozó (elnökség által előzetesen jóváhagyandó) munkatervének előterjesztése végső jóváhagyásra.5
 6. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

Tisztelettel jelzem, hogy a jelen rendes Közgyűlés napirendjére csak az Alapszabály, illetve Turul SZMSZ által kötelezően előírt napirendi pontokat vettük fel.

További fontos ügyekben [melyek egy része már évek óta húzódik, mint pl. az Alapszabály ismételt korrekciója (beleértve a jelképekről szóló melléklet megalkotását, a tiszteletbeli tagság, valamint a székhely kérdésköreinek rendezését, ill. esetleg újabb titkári tisztségek létrehozását), az esetleges tagdíj-emelés, a Turul SZMSZ jogászi véleményezése és esetleges javításai, a Társaság szakmai elismeréseinek létrehozása], amennyiben az elnökség ezeket az év további szakában kellően elő tudja készíteni, a 2024. év második felében, rendkívüli Közgyűlés összehívása várható.

A jelen Közgyűlés előkészítő dokumentumait, az ülést megelőző hetekben, a főtitkár el fogja juttatni Tisztelt Tagtársainknak!

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.1 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldjük meg.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila Rudolf
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2024. április 25.)


Jegyzetek:

[1] A Turul SZMSZ A.III.c.5. és B.I.b.4. pontjai, valamint C.IV. része értelmében. A beszámolót a Közgyűlés egyszerű többséggel hagyhatja jóvá, a Turul SZMSZ C.IV.d. pontja szerint.

[2] A Turul SZMSZ A.III.c.5. és D.VIII.f. pontjai értelmében.

[3] A Turul SZMSZ D.V.b. és D.VIII.e. pontjai értelmében.

[4] A Turul SZMSZ A.III.e.3.; C.III.d.; D.V.a. és D.V.d. pontjai értelmében.

[5] A Turul SZMSZ A.III.c.4.; A.III.e.2.; B.I.b.3. pontjai és C.II. része értelmében. A munkatervet a Közgyűlés egyszerű többséggel hagyhatja jóvá, a Turul SZMSZ C.II.d. pontja szerint.