Meghívó közgyűlésre (2023. november 3.)

Kiemelt

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
2023. november 3-i rendkívüli, részleges tisztújító közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli, részleges tisztújító közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium (H-1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.).
Időpontja: 2023. november 3. Péntek, délután 16 óra 45 perc (16:45).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2023. november hó 3. napján (Péntek), délután 17 óra 00 perc (17:00) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének megválasztása.
 2. 2023. tárgyévi költségvetés:
  Mivel a 2023.V.30-i Közgyűlés előtt, a pénztárnok által kiküldött beszámoló, egy, a PDF összeállításakor történt technikai hibából adódóan, nem tartalmazta a költségvetési tervezetet, ennek előterjesztésére jelen Közgyűlésen kerül sor (a megelőző Közgyűlés határozata értelmében).
 3. A TURUL folyóirat státuszának rendezése:
  Az elnökség rövid tájékoztatója a TURUL folyóirathoz fűződő jogok MHGT részére történő visszaszerzése érdekében, a Magyar Történelmi Társulattal és a Magyar Nemzeti Levéltárral folytatott tárgyalások lezárultáról és eredményeiről.
  Az elnökség előterjeszti a TURUL folyóirat körüli jogokat és feladatköröket megállapító, külön szervezési és működési szabályzatot (TURUL SZMSZ-t).
  Az elnökség határozati javaslatot tesz dr. Rácz Györgynek, a TURUL főszerkesztőjeként való megerősítésére, valamint a főszerkesztő által javasolt szerkesztőségi névsor elfogadására.
 4. Az MHGT gyűjteményeinek védelme:
  Elnök úr, a 2023.V.30-i Közgyűlésen tett indítványát kifejtve, konkrét határozati javaslatot nyújt be, a Társaság gyűjteményei (Könyvtár és Levéltár) hosszú távú fennmaradásának biztosítására, mely megtiltaná a gyűjteményi tételek esetleges későbbi elidegenítését (kiárusítását, elherdálását).
 5. A jelölőbizottság beszámolója:
  A jelölőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése, a részleges tisztújítás kapcsán betöltendő tisztségekre jelölt személyekről.
 6. Szavazatszámláló bizottság megválasztása:
  Háromtagú szavazatszámláló bizottság megválasztása, akik a részleges tisztújító szavazás teljes lebonyolításáért felelnek.
 7. Részleges tisztújítás:
  Részleges tisztújítás; a Társaság megürült két tisztségének (alelnök, felügyelőbizottsági tag) betöltésére, titkos szavazással (és külön mandátum-vizsgálattal). A választás eredményének megállapítása, határozati tudomásul vétele.
 8. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A közgyűlésen való szavazással, illetve
a részleges tisztújítással kapcsolatos tudnivalók

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

A szavazólapok kiosztásakor, a szavazatszámláló bizottság újabb mandátum-vizsgálatot tart. Ez alkalommal a szavazók személyazonosságának megállapítása hivatalos igazoló okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) felmutatásával történik. Az igazoló okmány adatait, vagy típusát, a szavazatszámláló bizottság NEM jegyezheti fel. A személyazonosságot, a felmutatott okmány alapján, a szavazatszámláló bizottság tagjai egybehangzólag, szóban konstatálják. A személyazonosság megállapítása után, a szavazó a névlistán aláírásával igazolja, hogy a szavazólapot felvette. Ebből adódóan, kérjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy a fent jelzett személyazonossági okmányaik közül valamelyiket hozzák magukkal!

Az Alapszabály 6. §. 6.2 (8) bekezdése értelmében, az MHGT elnöksége 2023. július 10-i ülésén rendelkezett a jelölőbizottság felállításáról. A jelölőbizottság a jelölési időszakban, azaz 2023. szeptember 3-a és 2023. november 2-án déli 12:00 óra között, gyűjti a beérkező jelöléseket. A jelöléseket írásban, e-mailben kell a jelölőbizottság tagjainak eljuttatni.

Mivel részleges tisztújítást tartunk, ezúttal csak a megürült kettő tisztségre lehet javaslatot tenni:

 • alelnök (1 fő),
 • felügyelőbizottsági tag (1 fő).

A tisztségekre csak az MHGT rendes tagjai adhatnak le (tetszőleges számú) jelölést, és csakis rendes tagok jelölhetők [lásd: Alapszabály, 4. §. (1) b., (3) d. és (4) d. pontok]! Ugyanaz a személy több tisztségre is jelölhető.

A jelölőbizottság tagjainak nevét és e-mail címét, továbbá a jelölhető (rendes) tagok névsorát, jelen meghívónak a Társaság honlapjára felkerülő változata – adatvédelmi okból – nem tartalmazza!

Akinek kérdése van a jelölőbizottság tagjainak elérhetőségét, vagy a jelölési folyamat bármely részletét illetően, az forduljon a Társaság pénztárnokához, akinek e-mail címe: penztarnok.mhgt@gmail.com

A jelölési folyamat lezárultát követően, várhatóan 2023. november 2-án, e-mailben el fogjuk küldeni Tagtársainknak a szavazólap mintáját is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.


A 3. napirendi pont kapcsán, az elnökség ismételten[1] kinyilvánítja, hogy a TURUL folyóirattal kapcsolatos indítványait, dr. Rácz György úrral, a folyóirat főszerkesztőjével, szorosan együttműködve készíti elő. Az elnökség szándéka, a folyóirat szakmai stabilitásának, fennmaradásának biztosítása, s az MHGT folyóirathoz kapcsolódó, teljes körű joggyakorlatának szilárd megalapozása. E célokat szem előtt tartva, az elnökség azt tartja kívánatosnak, hogy a folyóirat főszerkesztőjének és szerkesztőinek személye, lehetőleg változatlan maradjon, tehát, hogy a lap eddigi munkatársai kapjanak bizalmat s további felhatalmazást, munkájuk folytatásához.

[1] Lásd a 2023.V.30-i Közgyűlés meghívójának első (2023.IV.26-án kelt), és második (2023.V.24-én kelt) változatát!

A Közgyűlés (alább felsorolt) előkészítő dokumentumait, az ülést megelőző hetekben, e-mailben fogjuk eljuttatni T. Tagtársainknak:

 • 2023. tárgyévi költségvetési tervezet (a májusi állapothoz képest aktualizálva);
 • TURUL SZMSZ;
 • a TURUL szerkesztőség (főszerkesztő által összeállított) névsora;
 • az MHGT gyűjteményeinek védelméről szóló határozati javaslat;
 • a jelölőbizottság jelentése a beérkezett jelölésekről;
 • a szavazólap terve.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.1 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldjük meg.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2023. augusztus 29.)

Meghívó elnökségi ülésre (2023. július 10.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2023. július 10-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2023. július 10. Hétfő, délután 17 óra 30 perc (17:30).

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Részleges tisztújító közgyűlés előkészítése
  Az ősszel esedékes részleges tisztújító közgyűlés időpontjának megállapítása. Jelölőbizottság felállítása.
 2. Tagsági ügyek, 2023. évi tagrevízió állása
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele. A pénztárnok tájékoztatja az elnökséget a folyamatban lévő (2023. július 25-i fizetési határidejű) tagrevízió állásáról.
 3. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 4. §. (1) a) és 6. §. 6.2 (13) pontja, valamint a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2023. július 4.)

Meghívó közgyűlésre (2023. május 30.)

FIGYELEM! Felhívjuk Tisztelt Tagtársaink figyelmét, hogy a Közgyűlés meghívójában, a 3. és 4. napirendi pont tartalmi leírását, frissítettük!

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2023. május 30-i rendes közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium (H-1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.).
Időpontja: 2023. május 30. Kedd, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2023. május hó 30. napján (Kedd), délután 17 óra 15 perc (17:15) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Elnöki beszámoló;
  Szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 2. Pénztárnoki beszámoló;
  A pénztárnok által benyújtandó írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2022-2023. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2023. évi költségvetési terv és a 2022. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 3. A Felügyelőbizottság beszámolója;
  A Felügyelőbizottság, a Közgyűlést megelőzően, elkészítette írásbeli jelentését, a 2022. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről. (E jelentést, a Főtitkár, a Tagok számára, elektronikusan továbbítani fogja, a Közgyűlés előtt.) A Közgyűlés megvitatja a jelentés tartalmát, és határozatot hozhat annak elfogadásáról.
 4. A TURUL folyóirat státuszának rendezése;
  Az MHGT elnöksége beszámol a TURUL folyóirathoz fűződő jogok MHGT részére történő visszaszerzése, s a lap további (szakmai és financiális) fennmaradása érdekében tett lépésekről, valamint a további teendőkről.
  [A TURUL folyóirat körüli jogokat és feladatköröket megállapító, külön szervezési és működési szabályzat („TURUL SZMSZ”) megszövegezése, és elnökségi megvitatása, sajnos még nem történt meg, így jelen Közgyűlésen erre vonatkozó konkrét, szövegszerű előterjesztés nem lesz. Ugyancsak később, az SZMSZ esetleges majdani elfogadásával egyidejűleg, vagy azt követően, foglalkozhat majd, egy későbbi Közgyűlés, a folyóirat főszerkesztőjének és szerkesztőségi tagjainak megállapításával, megerősítésével.
  Az elnökség ismételten kinyilvánítja, hogy a TURUL-t érintő, későbbi Közgyűléseken előterjesztendő, konkrét indítványait, dr. Rácz Györggyel, a folyóirat főszerkesztőjével szorosan együttműködve készíti elő. Az elnökség szándéka, a folyóirat szakmai stabilitásának, fennmaradásának biztosítása, s az MHGT folyóirathoz kapcsolódó, teljes körű joggyakorlatának szilárd megalapozása. E célokat szem előtt tartva, az elnökség azt tartja kívánatosnak, hogy a folyóirat főszerkesztőjének és szerkesztőinek személye, lehetőleg ne változzon; hanem a lap eddigi munkatársai kapjanak bizalmat s további felhatalmazást, munkájuk folytatásához.]
 5. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.1 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldjük meg.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2023. április 26.)


A fent közölt napirend 3. és 4. pontjának tartalmi leírását, a közbejött fejleményekhez igazodva, helyesbíteni rendeltem:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2023. május 24.)

Meghívó elnökségi ülésre (2023. március 20.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2023. március 20-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2023. március 20. Hétfő, délután 17 óra (17:00).

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Az MHGT jubileumi emlékkonferenciája.
 2. A TURUL folyóirattal kapcsolatos teendők.
 3. Honlap-üzemeltetés
  A szolgáltató akciója és partnerségi ajánlata civil szervezetek részére.
 4. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 4. §. (1) a) és 6. §. 6.2 (13) pontja, valamint a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2023. március 17.)

Meghívó elnökségi ülésre (2023. március 3.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2023. március 3-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2023. március 3. Péntek, délután 17 óra (17:00).

Az ülés napirendi pontjai:

 1. MACSE–MHGT családtörténeti konferencia
  A MACSE és az MHGT által tartandó közös, családtörténeti tárgyú konferencia részleteinek megbeszélése; az elképzelések egyeztetése a MACSE (jelen ülésre meghívott) illetékeseivel.
 2. 1848–1849-es emlékülés
  Az MHGT által tartandó 1848–1849-es emlékülés megszervezésével kapcsolatos rövid megbeszélés. (Az emlékülés 2023. március 23-án, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban lesz.)
 3. Székhely-ügy
  Elnök úr tájékoztatja az elnökséget a székhely-használattal kapcsolatos tárgyalások eredményéről, melyeket az ELTE BTK illetékeseivel folytatott. Az elnökség megállapítja a székhely-probléma lezárásához szükséges lépéseket.
 4. NEA-pályázatok
  A 2022. tárgyévi NEA pályázat lezárása érdekében szükséges támogatási szerződés-módosítás előkészítése.
  A pénztárnok tájékoztatja az elnökséget a 2021. tárgyévi NEA pályázat (immár benyújtott) elszámolásáról, valamint javaslatot tesz a 2023. tárgyévi NEA pályázaton nyert 150 ezer forintos összeg felhasználására (a korábban benyújtott pályázati költségvetés alapján).
 5. A TURUL folyóirattal kapcsolatos teendők
  A TURUL folyóirat (ill. az ahhoz kapcsolódó jogok) MHGT részére való visszavételével kapcsolatban, az elmúlt időszakban történt lépések áttekintése (az ebben részt vett Tagok beszámolói). A további teendők meghatározása.
 6. Könyvelő megbízási díja
  A pénztárnok előterjesztése, a könyvelő megbízási díjának, a 2023. tárgyévtől történő megemelésére. (A megbízási díj emelésének oka a 2021–2022. évi magas infláció, továbbá a TURUL átvétele kapcsán nyitandó külön bankszámla folytán jelentkező többletmunka.)
 7. Együttműködési megállapodás az MNL-lel
  Az elnökség megtárgyalja és véglegesíti a Magyar Nemzeti Levéltárral kötendő együttműködési megállapodás szövegtervezetét; intézkedik annak mielőbbi megkötéséről.
 8. Radvánszky-portré
  A Társaság egyes Tagjai részéről felajánlás történt, miszerint az MHGT alapító elnökének, Radvánszky Bélának a portréját, a Társaság leendő székhelye (ülésterme) részére, megfestenék, ill. a reprezentatív portré számára méltó keretet készíttetnének. Az elnökség megtárgyalja ezen felajánlást.
 9. Honlap-üzemeltetés
  Az MHGT honlapját üzemeltető cég, társadalmi szervezetek számára, partnerségi programot indított. Az ajánlat lényege, hogy a vállalat két éven át, ingyenesen nyújt tárhelyet és domainnevet, „közhasznú tevékenységet ellátó, nonprofit egyesületek, alapítványok és szervezetek” részére. Ennek feltétele a támogatásról szóló szerződés megkötése, valamint az, hogy a támogatásra utaló (egy mondatos) feliratot, és a vállalat emblémáját, a weboldal alján (a láblécben), feltüntessük. Az elnökség határoz arról, igénybe kívánja-e venni ezt a lehetőséget.
 10. Tagsági ügyek, 2023. évi tagrevízió előkészítése
  A pénztárnok ismerteti a 2023. tárgyévi tagdíj-befizetési adatokat, és tájékoztatja az elnökséget a 2023 márciusában megindítandó tagrevízió várható menetéről.
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 11. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 4. §. (1) a) és 6. §. 6.2 (13) pontja, valamint a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2023. február 23.)

Meghívó elnökségi ülésre (2022. október 26.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2022. október 26-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2022. október 26. Szerda, délután 17 óra (17:00).

Az ülés napirendi pontjai:

 1. A 2023. tárgyévi NEA pályázat előkészítése
  A Társaság 2023. évi NEA működési pályázaton való részvételének előkészítése. (A pályázat benyújtandó 2022. november 2-áig.)
 2. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 3. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2022. október 24.)

Meghívó elnökségi ülésre (2022. május 13.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2022. május 13-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2022. május 13. Péntek, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Közgyűlés előkészítése
  Az elnökség áttekinti a 2022. évi rendes közgyűlés előkészítésére teendő további lépéseket; a pénztárnok megvitatásra előterjeszti a 2022. tárgyévi költségvetés tervét.
 2. Alapszabály-módosítás előkészítése
  Az elnökség ismét megvitatja a 2020-2021. évben összeállított Alapszabály-módosítási tervezetet, valamint javaslatot tesz a Társaság jelképeit rendező Alapszabály-melléklet megalkotására.
 3. A Magyar Nemzeti Múzeummal kötendő együttműködési megállapodás
  Az együttműködési keretmegállapodás (Nemzeti Múzeum részéről javasolt) szövegtervezetének megvitatása, valamint a tárgyalásban érintett elnökségi tagok beszámolója a megállapodás előkészítésének állásáról.
 4. Székhely-ügy
  Ismét foglalkozik az elnökség az ELTE BTK épületében leendő székhely ügyével.
 5. Adományok
  Az elnökség számba veszi a Társaság javára tett újabb adományokat, megköszönve az adományozók áldozatvállalását.
 6. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 7. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2022. május 10.)

Meghívó közgyűlésre (2022. május 24.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2022. május 24-i rendes közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: MNL Pest Megyei Levéltár, Konferenciaterem (1097. Budapest, Vágóhíd utca 7.)
Időpontja: 2022. május 24. Kedd, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2022. május hó 24. napján (Kedd), délután 17 óra 20 perc (17:20) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Elnöki beszámoló;
  szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 2. Pénztárnoki beszámoló;
  a pénztárnok által benyújtandó írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2021-2022. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2022. évi költségvetési terv és a 2021. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 3. A Felügyelőbizottság beszámolója;
  írásbeli jelentés előterjesztése a 2021. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről.
 4. Alapszabály módosítása, mellékleteinek elfogadása;
  az MHGT elnöksége előterjeszti a 2020-2021. évben előkészített Alapszabály-módosítást, a Társaság jelképeire vonatkozó melléklettel együtt, megvitatásra és jóváhagyásra.
  (A szövegtervezetet a T. Tagtársak későbbi időpontban, e-mailben fogják megkapni. Az elnökség 2022. május elején esedékes ülésén, ismét tárgyalni fog a tervezetről.)
 5. Tagdíj módosítása;
  feltéve, hogy az Alapszabály-módosítást, az előző napirendi pontnál, a Közgyűlés jóváhagyja, a Közgyűlés új tagdíjat állapíthat meg, mely a 2022. tárgyévtől léphet életbe.
 6. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

Kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy a Közgyűlésen a mindenkori járványügyi intézkedéseknek megfelelő módon vegyenek részt!

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.1 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldjük meg.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2022. április 19.)

Meghívó elnökségi ülésre (2022. április 6.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2022. április 6-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2022. április 6. Szerda, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Közgyűlés összehívása, előkészítése
  Az elnökség intézkedik a 2022. évi rendes közgyűlés összehívásáról, előkészítéséről.
 2. A Társaság székhelye, teremhasználata
  Az elnökség (jelen volt) tagjainak tájékoztatója, a Magyar Nemzeti Múzeum vezetésével 2022. március 30-án folytatott, teremhasználatot és együttműködést érintő tárgyalásokról. Az elnökség megvitatja a Társaság székhelyét érintő újabb fejleményeket; megállapítva a további teendőket.
 3. A Társaság idei rendezvényei
  Ismételt egyeztetés a 2022. évben tartandó egyes, jelentősebb MHGT-rendezvényekről (Castrum Doloris funerológiai konferencia, Aranybulla-díszelőadás, MHGT–MTCSE előadóest).
 4. NEA pályázatok állása
  A pénztárnok rövid tájékoztatója, a 2021. tárgyévi NEA pályázat (immár pénzügyileg lezárult) végrehajtásáról, valamint a hátralévő beszámolási teendőkről. Az elnökség megvitatja a 2022. évre megnyert NEA-támogatás (150 ezer forint) felhasználásának lehetőségeit.
 5. Adományok
  Az elnökség számba veszi a Társaság javára tett újabb adományokat, megköszönve az adományozók áldozatvállalását.
 6. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 7. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2022. március 31.)

Elnökségi ülés jegyzőkönyve (2022. január 19.)

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége 2022. január 19-én tartotta

alakuló elnökségi ülését.

Az elnökségi ülés meghívója, valamint az ülés dokumentumainak közzétételével (anonimizálásával) kapcsolatos szabályok, weboldalunkon megtalálhatók.

Az elnökségi ülés jegyzőkönyve PDF formátumban letölthető lesz ITT!

Rövid összefoglaló az elnökségi ülésen történtekről:

 • A virtuális térben folyó elnökségi üléshez (EÜ), a kiírt 17 órai kezdő-időpont után nem sokkal, az elnökség tagjai hiánytalanul csatlakoztak, így az elnökség határozatképes volt, és Elnök úr 17:05-kor megnyitotta az ülést. Mivel egy tag sem jelezte részvételi szándékát, az ülésen csak az elnökség tagjai (7 fő) vettek részt.
 • Elnök úr jelezte, hogy az ülést a meghirdetett napirend szerint tartjuk meg. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Gyenes László titkárt. Ezt az elnökség elfogadta.
 • Az 1. napirendi pontban (Megemlékezés a közelmúltban elhunyt Tagtársainkról és szakemberekről) az elnökség megemlékezett nemrég elhunyt Tagtársunkról, dr. Érszegi Géza úrról. A főtitkár jelezte, hogy az Elhunyt családtagjainak elektronikus levélben részvétét nyilvánította, az elnök pedig a pénztárnok által előkészített gyászlapot, postán elküldte. Elhunyt Tagtársunk búcsúztatására koszorút viszünk, erről a pénztárnok intézkedik, a Szirmay alelnök úr temetésénél történt módon. A temetés várható helye és ideje egyelőre nem ismert, feltehetőleg Bp. Farkasréten lesz. Elnök úr felszólította az elnökség tagjait, hogy minél többen vegyenek részt a temetésen. Ugyanerre kérte az MHGT minden Kedves Tagját is!
 • A pénztárnok jelezte, hogy Szirmay Gábor alelnök úr nekrológját el kellene végre készíteni, hogy a Turulban, valamint a honlapon közzé lehessen tenni. Meglepőnek tartja, hogy egy elnökség sorából elhunyt személlyel kapcsolatban, ez még mindig nem történt meg. Az elnökség erre vonatkozó kérdésére, a pénztárnok jelezte, hogy a honlapon külön menüpont (Hírek/In memoriam) található, az efféle megemlékező írások számára, tehát ezeket a honlapon gond nélkül közzé lehet tenni. Egyelőre nem világos, ki fogja Szirmay Gábor alelnök úr nekrológját megírni. Erre a Tagok közül is örömmel várna az elnökség jelentkezőt.
 • A 2. napirendi pontban (Változásbejegyzés) a pénztárnok ismertette a változásbejegyzési folyamat állását. A tisztség-elfogadó- és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, valamint a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvét már hitelesítették, utóbbi postai érkezését várja. A KGY jegyzőkönyv szövegét véglegesíteni fogja, jogász tagtársunk útmutatása szerint, mivel a meghatalmazások általános jellege miatt, a nem tisztújítással foglalkozó döntéseknél is figyelembe kell venni a meghatalmazásokat, ami az eredeti jegyzőkönyvben nem történt meg. Tehát a KGY jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell még hitelesíteni; azután a Cégkapun keresztül be tudjuk nyújtani a változásbejegyzési kérelmet. A kérelmet a Cégkapu-megbízott (pénztárnok) nyújtja be, de előtte jogász tagtársunkat megkéri a formanyomtatvány ellenőrzésére, nehogy hibásan nyújtsuk be. Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.
 • A 3. napirendi pontban (A 2021. tárgyévi NEA pályázat megvalósítása) a pénztárnok ismertette a 2021. tárgyévi NEA pályázat kapcsán benyújtandó módosítás részleteit. Ennek főbb költségtételeit a 2021.XII.2-i Közgyűlésen, szóban már ismertette, amit a KGY elfogadott. Most a részletes tervet mutatja be, mely a már foganatosított, és a még elintézendő beszerzési tételeket tartalmazza. Megjegyezte, hogy mivel a pályázat végrehajtási időszakának vége 2022.III.31-e, azért iparkodnunk kell a módosítási kérelem, valamint a bírósági változás-bejegyzés elintézésével. Ti. a bankszámla feletti rendelkezési jog hiányában, a kifizetéseket esetleg nem lehet majd elintézni. Ezért a NEA módosítási kérelmet folyó héten leadja, és a bírósági változás-bejegyzést is, a következő 2 hétben (figyelembe véve az aláírások beszerzési idejét), le szándékozik adni. Reméli, hogy ezek egy hónap alatt átfutnak; így 2022. márciusa folyamán a beszerzéseket el lehet intézni. A pályázat megvalósítását az is hátráltatta, hogy az új székhelyre vonatkozó megállapodás még mindig nem született meg, így a beszerzendő könyvszekrényt nem volt hol elhelyezni. Az elnök a pénztárnok kérésére engedélyezte, hogy ha a székhely-kérdésben 2022. január végéig nem születik írásbeli megállapodás, a pénztárnok levélben forduljon dr. Körmendi Tamás tanszékvezető úrhoz, azon kéréssel, hogy a könyvszekrényt a jelenlegi székhelyen helyezhessük el.
  Ezután az elnökség határozatilag jóváhagyta, hogy az 500 ezer forintos pályázati összeget, a Társaság a következő módon használja fel:
  • Panasonic HC-V800 videókamera: 170.000Ft,-
  • heidibutor.hu, Provance fenyőfa könyvszekrény, 210×110×39cm, 6db. polccal: 220.000Ft,-(A tényleges ár 275.000Ft,- ; figyelembe véve a pénztárnok 20.000 forintos felajánlását, itt további 35.000 forintos önrész szükséges az MHGT részéről. Ennek oka, hogy a könyvszekrény ára az elmúlt év folyamán megemelkedett.)
  • Könyvelői munkadíj (megfizetve: 2021.VI.1.): 75.000Ft,-
  • Weboldal fenntartási költségei, összesen: 16.000Ft,-
   • MHGT.HU domainnév átvétele: 1143Ft,-
   • Forpsi tárhely éves díja: 6858Ft,-
   • MHGT.HU tulajdonos-váltás: 2540Ft,-
   • MHGT.HU domain-regisztráció meghosszabbítása: 1638Ft,-
   • MHGT.ORG domain-regisztráció meghosszabbítása: cca. 4200Ft,-
    (Ezek összege 16379Ft,- volna, így itt 379 forintos MHGT önrész szükséges.)
  • Könyvek: 19.000Ft,-
   • Csízi: Diákcímerek a bolognai…: 5230Ft,-
   • Zsoldos: Archontológia (1000–1301): 2450Ft,-
   • Furmanik: Rusínov na Špisy…: cca. 5000Ft.-
   • Tárkány-Szűcs: Jogi népszokások: cca. 6000Ft.-
   • Kumorovitz: A magyar pecséthasználat…: cca. 2500Ft.-
    (Ezek összege 21180Ft,- volna, így itt 2180 forintos önrész szükséges.)
  • A teljes felhasznált pályázati összeg: 500.000Ft,- (= 100%), az ehhez biztosított önrész („túlköltés”) összesen: cca. 37.559Ft,-
 • A 4. napirendi pontban, a Társaság 2022. évi rendezvényeivel foglalkozott az elnökség:
  • A „Castrum Doloris” funerológiai konferenciát, a múlt évben összeállított programmal és költségvetéssel, a 2022. Húsvét utáni hetekben akarjuk megtartani, egynapos programmal. Lehetséges dátum: 2022.IV.21. vagy 22.. Elnök úr jelezte, hogy egy további előadót kéne az általános funerológiai szekcióba felvenni. A főtitkárnak, illetve titkároknak, egyeztetniük kell az előadókkal, hogy milyen időpont felelne meg nekik.
  • Az MTCSE-vel közös rendezvény (ismerkedő kerekasztal-beszélgetés) kapcsán, melyről korábban már sokszor tárgyalt az elnökség, a pénztárnok jelezte, hogy az MHGT Tagjai közül eddig két előadó jelentkezett, hogy tartana 15 perces előadást saját aktuális kutatási témájában. További három előadót kellene felkérni, amatőr kutató Tagtársaink közül. A pénztárnok ez ügyben intézkedni fog. Az MTCSE korábban már közölte a részükről érkező öt előadó névsorát és témáikat. Ezt a rendezvényt évek óta március 15-e körül kívántuk megtartani, de az elnökség, figyelembe véve a járványhelyzetet, egyértelműen 2022. május elejét jelölte ki a rendezvény időpontjául, amit az MTCSE felé a kapcsolattartónk jelezni fog.
  • Az Aranybulla kiadásának 800. évfordulóját, tekintettel annak történeti és közjogi jelentőségére, valamint a Társaság jelképeiben elfoglalt központi szerepére, a Társaságnak valamilyen formában meg kell ünnepelnie. Szóba került, hogy a Társaság az állami ünnepélyen (mely feltehetőleg a Parlament épületében lesz), képviseltesse magát (delegációval). Ezzel az elnökség egyetértett. Az elnök kilátástalannak tartja, hogy megfelelő előadót lehessen találni, aki MHGT rendezvényen az Aranybulláról megemlékezzen. Különösen fájlalta a témában szakértő Érszegi Géza tagtársunk elvesztését, ebből a szempontból is. Az elnökség tagjainak véleménye megoszlott abban, kell-e MHGT rendezvényt tartani ilyen feltételek mellett, és ha igen, mikor. Az Aranybulla nincs pontosan keltezve, ezért az éven belüli időpont szinte tetszőleges. Több más szervezet, eltérő időpontban tart megemlékezést. Az elnökségből többen hangoztatták, hogy az Országos Levéltárban dolgozó Tagtársaink közül lehet olyan, aki a témában elő tudna adni. A pénztárnok, mint a téma múlt évi felvetője, kifejtette, hogy minden körülmények között meg kell saját eseményén is emlékeznie az MHGT-nek, az Aranybulla kiadásáról. Ezzel az elnökség egyetértett, s mivelhogy önálló, tematikus rendezvényhez várhatóan valóban nem lesz elegendő előadó, így a 2022. május végén esedékes, rendes Közgyűlés előtt, néhány előadással ill. ünnepi felszólalással kíván megemlékezni (dísz-közgyűlés). Ezen kívül pedig, lehetőség szerint, az állami rendezvényen is képviselteti magát a Társaság. A pénztárnok vállalta, hogy felkér potenciális előadókat, fentiek szerint.
  • Az MHGT meg- és újjáalakulásának 140. (/40.) évfordulójával kapcsolatos megemlékezéseket, Elnök úr szerint, már idén meg kellene kezdeni. Ezt azzal indokolta, hogy az eredeti (1883. évi) megalakulás előtt is már egy évvel, 1882-ben, megindult a szervezőmunka, és az informálisan 1983-ra, tehát a megalakulás 100. évfordulójára időzíteni szándékolt újjáalakulást is megelőzte egy kb. kétéves, „illegális” szervezkedési periódus.
   Az elnökségben Kökényessy alelnök úr felvetésére, élénk eszmecsere alakult ki arról, vajon valóban újjáalakult-e az 1980-as években (előbb a M. Történelmi Társulat szakosztályaként, majd 1989. május 29-i alakuló közgyűléssel önálló jogi személyiségként) az MHGT, vagy pedig működése valamilyen formában folytonosnak tekinthető, az 1950-es évek után is. Az alelnök szerint fontos volna, hogy az eredeti, 1883. évi alapítással való folytonosságot hangsúlyozza az egyesület. Az elhangzott, történeti jellegű tényadatok és visszaemlékező megjegyzések értelmében világos, hogy az MHGT 1951. február 27-i közgyűlésén, a Társaság feloszlásának politikai és gazdasági nyomásra történt kimondása után, a Társaság jogi értelemben megszűnt, és ezt az újjáalakult Társaság 1989. évi alapszabályában (2. §.: A Társaság tevékenysége és célja), mint „a tevékenység szüneteltetését” értékelte. (Ugyanez szerepel a későbbi és jelenlegi Alapszabályaink preambulumában is.)
   Az újjáalakult MHGT mindenkor félreérthetetlenül kinyilvánította, hogy jogutódja az 1883-ban alakult szervezetnek, tehát a jogfolytonosság elve szerint gyakorolja tevékenységét, úgy, mint valóságos és kétségbevonhatatlan, eszmeileg folytonos és egyedüli megfelelője az 1883. évben alapított Társaságnak. Sajnos azonban az államszocialista évtizedek jól ismert, kedvezőtlen történeti és jogi tényei minket éppúgy sújtottak, mint egész Hazánkat; ezeket meg nem történtnek állítani vétek volna a történeti hitelességgel szemben. Ugyancsak nem lehet kisebbíteni dr. Kállay Istvánnak és Társainak, az újjáalakulásban szerzett érdemeit. Kiemelendő, hogy a Társaságra a társadalom (beleértve a bel- és külföldi szakembereket, szaktársulatokat) is úgy tekint, mint 1883. évi alapítású szervezetre, ezt senki sem vonja kétségbe; saját magunk is ezt valljuk, és az 1883. évi célkitűzésekhez ragaszkodunk.
   Mivel 2022-ben eleve nem szándékoztunk nagyobb rendezvényt tartani, és ez a vírushelyzet folytán talán nem is volna az év második felében lehetséges, azért idén csak kisebb megemlékezésre volna lehetőség, és a fő rendezvényt, azaz konferenciát, 2023-ban kellene megtartani. Ettől függetlenül 2022. második félében, valamilyen formában (pl. előadás) lehetne a Társaság történetével foglalkozni. A pénztárnok felvetette, hogy mivel a Társaságról folyó évben ismertető füzet készül, melyben történeti összefoglaló és képanyag is helyet kap, ennek a kiadványnak a bemutatásával is össze lehetne kötni az őszi megemlékezést; valamint az összegyűlt iratmásolatokból, fényképekből, a honlapon „virtuális kiállítást” (tematikus oldalt) is el lehetne helyezni. Az elnökség ezzel egyetértett.
   Elnök úr jelezte, hogy az MHGT korábbi kiváló pénztárnoka és tagja, dr. Tellér Tivadarné úrhölgy, elküldte neki a Társaság egykori zászlaját, melyet az újjáalakulás időszakában még Gömbös Tamás egykori (kooptált) alelnök, a Társaság alapító tagja készíttetett. Az elnökség az adományozott zászlót hálás szívvel megköszönte, azt a leendő új székhelyen kell elhelyezni és megőrizni.
  • Szóba került, hogy a rendezvényekhez NKA pályázatot kellene benyújtani. Az NKA pályázatok figyelésével korábban dr. Török titkár urat bízta meg az elnökség, ezt most megerősítették. Konferencia rendezésére és konferenciakötet kiadására szóló pályázatot kell keresnie.
   A pénztárnok jelezte, hogy az NKA pályázati rendszerébe múlt évben regisztráltunk, de bizonyos speciális beszámoló leadása az előfeltétele a legtöbb pályázatnak, mellyel kapcsolatban ugyan a múlt év közepén egyeztetett az NKA-val, de további intézkedésre van szükség, amit el fog végezni.
 • Az 5. napirendi pontban, az elnökség megvitatta az MHGT (folyóirat- és könyv-)kiadói tevékenységének felújítására vonatkozó indítványt.
  Az elnökség egyik tagja, különféle érvekkel és helyzetértékeléssel kiegészített előterjesztésében megállapította, hogy az MHGT a TURUL folyóirat fölött szinte semmilyen ellenőrzést sem gyakorol, a szerkesztőbizottság – melynek Elnök úr is tagja – már évek óta nem tartott ülést. Az előterjesztő abszurdnak, tarthatatlannak véli, hogy a Társaság de facto nem kiadója a saját folyóiratának. Az elmúlt csaknem 30 évben, a Társaság, még a számára eleve szerencsétlen kiinduló helyzethez képest is kiszorult a folyóirathoz fűződő jogok gyakorlásából.
  Ezután a lap jogi helyzetéről, a vonatkozó megállapodásokról, megtehető lépésekről esett szó. Az előterjesztő erélyesen követelte, hogy az elnökség – távlati célkitűzésként – határozatban deklarálja, hogy a TURUL feletti mindennemű kiadói, és egyéb jogot vissza akar szerezni, és ennek – bizonyára hosszadalmas és nehéz – előkészítésére, a vonatkozó tárgyalásokra, a megfelelő elnökségi tagokat kérje fel.
  Az elnökség további tagjai, az előterjesztővel több ponton nem értettek egyet, és így az elnökség nem hozott határozatot arról, hogy a TURUL folyóirat feletti jogokat vissza kívánná szerezni. A kérdést finoman, az eddig alkalmazott, ún. kultúrdiplomáciai eszközökkel kívánják újratárgyalni, rendezni.
  Előterjesztő szerint az elmúlt három évtizedben bizonyossá vált, hogy az említett, ún. kultúrdiplomáciai eszközökkel, érdemi eredményt nem lehet elérni. Erre csak az elmúlt évből, két konkrét példát is felhozott (más tárgykörből). Szerinte a korábbi tárgyalófelek informális viszonyrendszere kizárja, hogy érdemi előnyt ki tudjanak harcolni az MHGT számára. Olyan egyéneket kell az MHGT részéről a tárgyalási folyamatba bevonni, akik nincsenek informális függő viszonyban a további tárgyaló felekkel, és ezért gyökeres változást képesek elérni, az MHGT javára. Az elnökség által javasolt „újratárgyalás” kapcsán, előterjesztő megjegyezte, hogy a TURUL körül fennálló, jelenlegi (hellyel-közzel csak papiroson létező) szervezeti struktúra, (különös tekintettel a szerkesztőbizottságra,) eleve a három társkiadó közös joggyakorlását hivatott szavatolni, ezáltal mintegy bebetonozva a status quo-t. Így a három kiadó szervezet között 1992. május 31-én kötött megállapodáshoz, valamint az azt követő részletszabályozásokhoz való „visszatérés”, érdemi előrelépést nem hozna. Hiszen ez egy olyan kiindulóponthoz való visszatérés lenne, amelyből épphogy csak a jelen helyzetig lehetett eljutni – a folytonos jogfeladás, nemtörődömség révén; nem utolsó sorban pedig, a másik két társkiadó szisztematikus kiszorító stratégiája révén, mellyel a TURUL folyóiratot maguknak kisajátították, s mintegy „házi kezelésbe” vonták – holott erre semmi történeti jogalapjuk sincs. [Még a második világháború után is, amikor a folyóirat szinte csakis külső támogatásból, az Országos Levéltár szerkesztésében jelent meg (ráadásul a végén már nem is TURUL név alatt), mindvégig az „MHGT közlönye” maradt. Senkinek sem jutott eszébe akkor, még névlegesen sem, kétségbe vonni az MHGT kizárólagos jogát, ehhez a folyóirathoz.]
 • A Társaság könyvkiadói tevékenységére vonatkozó előterjesztésről rövidebben esett szó.
  Előterjesztő Elnök úr segítségét kérte, egy MHGT által kiadandó genealógiai kézirat kapcsán, melyet az MHGT egykori tagja (az alapító br. Nyáry Albert fia), nyáregyházi br. Nyáry Pál írt, saját családja történetéről. E mű kiadásáról kellene tárgyalni, az MHGT részéről, a kézirat tulajdonosával. (A kézirat magántulajdonban van.)
  Előterjesztő – a kézirat átvizsgálása alapján – kijelentette, hogy kész monográfiáról van szó, mely kifejezetten adatgazdag, pontos, tudományos szempontból – tekintettel a család XIX. századi történelmi szereplésére – is érdekes.
  Előterjesztő hasznosnak tartaná, ha ezt a monográfiát az MHGT adhatná ki; megfelelő életrajzzal, kísérőtanulmánnyal, bibliográfiai gyűjtéssel, illusztrációkkal, okmányszövegekkel, -regesztákkal, stb., kiegészítve. A kiadásra való előkészítést valamely ifjú (tudományos pályára készülő) Tagtársunk is el tudná végezni, akinek számára ez a munka hasznos referencia lehetne.
  E munka kiadásával az MHGT egyúttal – lehetőség szerint – átvehetné, feleleveníthetné a korábban a Tiszántúli Történész Társaság által kiadott „Régi magyar családok” sorozatot is. (A Tisztántúli Történész Társaságot a nyilvántartó Debreceni Törvényszék 2020.XI.23-án kelt végzésével megszüntette, így a 2014-ben megakadt, említett könyvsorozat további kiadása e Társaságtól nem várható.)
  Előterjesztő különösen fontosnak és jelkép-értékűnek tartaná, hogyha az MHGT adná ki ezt a művet. Ugyanis br. Nyáry Pál a kéziratot 1950. tavaszán zárta le, vagyis pontosan abban az időszakban, amikor a genealógia művelése és az MHGT működése elé akadályok tornyosultak; és ily módon, hogyha ez volna az MHGT újrainduló, szisztematikus kiadói tevékenységének első kiadványa (leszámítva az újjáalakulást követő, korábbi próbálkozásokat), azzal mintegy elégtételt adhatnánk a szerzőnek, és az MHGT-nek is, az elnyomatás évtizedei után.
  Elnök úr kijelentette, hogy a kiadásra vonatkozó, a kézirat tulajdonosával folytatandó tárgyalásokon, hajlandó személyesen részt venni.
  Előterjesztő az MHGT kiadói tevékenységére vonatkozó, írásbeli javaslata további megfontolását kérte az elnökségtől. Az elnökség egyes tagjai kifejtették, hogy genealógiai tárgyú mű kiadására esetleg nem volna pénz, vagy fizetőképes kereslet. Előterjesztő azonban jelezte, hogy eleve előjegyzések, előfizetések számától tenné függővé, valamely kiadvány tényleges (nyomdai) megjelentetését. Az MHGT a kiadói tevékenység fedezésére (forgótőke) tartalékot képezhet. Erre főleg a folyó évben esedékes tagdíj-emelést követően lesz lehetőség.
  Dr. Török titkár úr javasolta a segédtudományi szakirodalom digitális hozzáférhetővé tételét. Pénztárnok jelezte, hogy ennek érdekében alakította ki az „MHGT Archívum” (egyelőre rejtett) szekciót a Társaság weboldalán, melynek tartalomfeltöltése akkor kezdődik meg, hogyha az „alap”-weboldal tartalma már teljes értékű lesz.
  Dr. Török titkár úr szerint konferenciakötetek kiadására nagyobb igény/lehetőség volna, mint családtörténeti monográfiák kiadására. Előterjesztő ezt erősen vitathatónak tartja.
  Az elnökség határozathozatal nélkül lépett tovább a következő napirendi pontra.
 • A 6. napirendi pontban (Tagsági ügyek) az elnökség két jelentkezőt vett fel a Társaság rendes tagjai sorába. Egy Tagtársunk adatközlő nyilatkozat benyújtásával erősítette meg fennálló tagságát, melyet az elnökség elfogadott. Az elnökség tudomásul vette, hogy dr. Érszegi Géza Tagtársunk elhunyta folytán, tagsága megszűnt. Ugyancsak tudomásul vette az elnökség egy tengerentúli Tagtársunk kilépését, aki a Társaság rendezvényein nem tudott az elmúlt hónapokban részt venni, és ezért szüntette meg tagságát.
 • A 7. napirendi pontban (Egyéb ügyek), a következő témákról esett szó:
  • Az elnökség úgy határozott, hogy az MHGT társrendezője lesz a modern magyar kitüntetés-rendszer létrehozásának 100. évfordulója alkalmából szervezendő konferenciának. Erre vagy idén, vagy jövőre kerül sor, a vírushelyzettől függően. A rendezés anyagi terhet nem ró a Társaságra. A rendezésben részt vesz még a Nemzeti Múzeum, az ELTE, a Magyar Numizmatikai Társulat és a Hadtörténeti Múzeum is.
  • Főtitkár úrhölgy jelezte, hogy az MHGT történeti segédtudományi blogot kíván indítani, mely rövid, érdekes híreket, módszertani tanácsokat, kutatás során fellelt érdekességeket osztana meg, népszerű stílusban, a nagyközönséggel. Erre vonatkozólag, múlt ősszel, már ment ki felhívás a Tagokhoz, de ez semmilyen eredménnyel sem járt sajnos. Holott legalább négy cikk kellene a blog megindításához, és szükség lenne továbbiakra is, a későbbiekben. Így a főtitkár az elnökség tagjaihoz fordult, hogy írjanak rövid, érdekes, képekkel illusztrált cikkeket a blogra. Az elnökség ismét felkéri a Kedves Tagtársakat, hogy támogassák írásukkal ezt a kezdeményezést! Ezzel kapcsolatban az MHGT központi (főtitkár által kezelt) címére írhatnak e-mailt: mhgt2009@gmail.com
  • A pénztárnok jelezte, hogy a 2022. tárgyévre eddig négy fő fizetett emelt összegű tagdíjat, vagyis adományt, a Társaság számára. Az elnökség az adományozók nevét jegyzőkönyvbe iktatta, és határozatilag fejezte ki köszönetét nagylelkű hozzájárulásukért!
  • A pénztárnok érdeklődött, hogy az MHGT Országos Levéltárban elhelyezett iratanyagával kapcsolatos, Levéltárral kötött (korábbi) megállapodásra vonatkozólag, sikerült-e a múlt évben valamit kideríteni. Mint kiderült, ebben az ügyben nem történt lépés, így az elnökség illetékes tagjainak ezzel foglalkozni kell.
  • Egy Tagtársunk jelezte, hogy az elnökségnek a Nemzeti Múzeummal való együttműködés (teremhasználat) feltételeinek is utána kellene néznie. Elnök úr, a tájékoztatást megköszönve, ígérte, hogy ez ügyben tárgyalni fog.
  • Az MHGT új székhelyének vonatkozásában, további előrelépés nem történt; az elnökség fontosnak tartja az ügy mielőbbi megnyugtató rendezését, az Egyetemmel kötött (írásbeli) szerződés révén.
  • A pénztárnok jelezte, hogy a legtöbb Tagtárs még nem fizette meg 2022. évi tagdíját; ennek ellenére csak 7 fő van, akinek kétévi hátraléka, vagy hosszabb ideje fennálló egyévi tartozása van. Őket írásban értesítette erről, így remélhető, hogy rendezik hátralékukat, a 2022. évi tagrevízió kezdetéig, azaz március 1-éig.
  • A pénztárnok, a Webes Munkacsoport nevében, az elnökség engedélyét kérte, hogy – a 2022. évi költségvetés terhére – évi 6000–10000 forint körüli összegért, egy 100GB méretű felhő-tárhelyre előfizessenek. Erre a rendezvény-videókon való közös munka megkönnyítése érdekében van szükség. (A munkacsoport tagjai a múlt évben többször egyeztettek egymás közt ennek szükségességéről, és elnök úrnak is jelezték, hogy nagyban könnyítené a munkát egy ilyen tárhely. Egy évre fizetnénk elő egyelőre; és a tapasztalatok alapján megfontolandó, hogy a későbbiekben is szükséges/megfelelő-e ez a megoldás.)
   Az elnökség határozatban hozzájárult a tárhelyre való előfizetéshez.
  • Az elnökség tagjai, valamint a hozzájuk forduló Tagtársak is, többször jelezték, hogy a tagdíj mielőbbi felemelésére volna szükség. Többnyire 3000 forintos éves tagdíjat tartanának megfelelőnek a megszólalók. Ez azonban már csak a következő (2023.) tárgyévtől léphet életbe. A múlt évi Alapszabály-módosítás elmaradása folytán, a tagdíj emelésére, és a Társaság jelképeinek rendezésére sem kerülhetett sor. Utóbbi kérdés összefügg a tagsági kártyák készíttetésével is, melyre vonatkozólag ugyancsak érkezett kérdés a Tagság részéről. Az elnökség a folyó évi rendes Közgyűlés elé fogja terjeszteni az ASZ-módosítási javaslatot, és annak mellékleteként, a jelképek szabályozását is.
   A pénztárnok az elnökség hozzájárulását kérte ahhoz, hogy Internetes kérdőívet küldjön arról a Tagoknak, vajon mekkora tagdíjat gondolnának megfelelőnek. Így legalább valami hitelesebb adat lenne arra nézvést, mit gondolnak erről a Tagtársak. Az elnökség az Internetes kérdőív létrehozását a pénztárnoknak engedélyezte.
  • Elnök úr jelezte, hogy az elmúlt hetekben a Szlovák Genealógiai és Heraldikai Társaság (SGHS) több reprezentánsával beszélt, akik nagy lelkesedéssel tekintenek az MHGT-vel kötendő együttműködési megállapodásra. A pénztárnok javasolja, hogy a két Társaság vezetősége, a virtuális térben, tartson közös elnökségi ülést, az együttműködés részleteinek kidolgozására. Velük is mielőbb írásos megállapodást kéne kötni.
   Elnök úr jelezte, hogy az SGHS 2021. évi tevékenysége igen szerény volt, az éves turócszentmártoni konferenciájukat sem tartották meg, a COVID-járvány miatt.
  • A 2022.I.27-én esedékes elnöki nyitóelőadás megtarthatósága, ill. annak formája kérdéses volt. Ezzel kapcsolatban, az elnökség úgy döntött, hogy az eredeti kiírás szerint, a Nemzeti Múzeum Lapidáriumában, személyes jelenlét mellett fogja elnök úr, az érdeklődő közönség előtt, megtartani előadását. Az előadásról videofelvétel készül, melyet utólag (kb. egy hónap eltéréssel) tudunk a YouTube-csatornára feltölteni. A Webes Munkacsoport elvileg lehetségesnek tartja az előadás élő közvetítését, ugyancsak a YouTube csatornán keresztül. Ez nem egyenértékű egy jól összevágott rendezvény-videóval, de mégis a személyes jelenlét élményét nyújtja (addig is, amíg a jól megszerkesztett videó elkészül). Ha sikerül a technikai feltételeket biztosítani, a Webes Munkacsoport egy próbaadás keretében, ki fogja próbálni, ténylegesen meg tudja-e valósítani az élő közvetítést.
 • További felvetés hiányában, Elnök úr megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az elnökségi ülést berekesztette.

(Az összefoglalót készítette: Benke Tamás)