Premontrei konferencia (2020. szeptember 10-12.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Tisztelettel felhívjuk Kedves Tagtársaink figyelmét a Premontrei Rend (Magyar Premonteri Cirkária) gödöllői konferenciájára:

900 éves a premontrei rend

A három napos konferencia 2020. szeptember 10-12 között (Csütörtök-Szombat), Gödöllői Premontrei Apátság és Iskolaközpont épületében lesz (cím: 2100. Gödöllő, Takács Menyhért út 1-2.).

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Kérjük, hogy részvételi szándékát 2020. szeptember 7-ig jelezze az alábbi weboldalon: https://premontreiek.hu/aktualis/konferencia

Program:

2020. szeptember 10. Csütörtök. (Helyszín: Premontrei Iskolaközpont, Aula)

14:30-15:00 Regisztráció
15:00-15:15 A Premontrei Kántorátus köszöntő előadása (m.v.: Farkas Domonkos)
15:15-15:30 A konferencia megnyitása, vendégek köszöntése. (Balogh Péter Piusz O. Praem. gödöllői apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)
15:30-15:45 Ullmann Péter Ágoston O. Praem. nyugalmazott kormányzó perjel 80. születésnapja alkalmából kiadott kötet bemutatása (Réger Ádám Géza, a Premontrei Iskolaközpont tanára)
15:45-16:45 BEVEZETŐ ELŐADÁSOK:
A premontrei rend a középkori Magyarországon (Dr. Szovák Kornél, PPKE TTI)
A premontreiek és a 18. századi magyarországi prédikáció-irodalom (Dr. Maczák Ibolya, PPKE, Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport)
A nagyváradi premontreiek helyzete Trianon után, 1920–1940 között (Fejes Rudolf Anzelm O. Praem., Váradhegyfoki Premontrei Prépostság)
16:45-17:15 Kávészünet
17:15-18:15 BEVEZETŐ ELŐADÁSOK:
A premontrei rend tagjainak „túlélési lehetőségei” a Kádár-rendszerben (Dr. Soós Viktor Attila, Nemzeti Emlékezet Bizottsága)
Ex Antiphonario Praemonstratensi: premontrei dallamokra komponált egyházzenei műveim (Dr. Barta Gergely, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)
Premontreiek részvétele a hazai középfokú oktatásban az 1810-es évektől az államosításig (Dr. Medgyesy-S. Norbert, PPKE, Újkori Történeti Tanszék)
18:15-18:30 A Gödöllői Premontrei Gimnázium Nagy Sándor által festett, „A hadak útja” című triptichonjának megtekintése (vezeti: Simon Magdolna, Budapesti Történeti Múzeum, Fővárosi Képtár)
18:30-19:00 Vesperás a Premontrei Kántorátus vezetésével (m.v.: Farkas Domonkos)
19:00-20:00 Állófogadás

2020. szeptember 11. Péntek (1. helyszín: Premontrei Apátság – Premontrei Auditórium)
A Premontrei Rend magyarországi története a középkorban

09:30-10.00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
A kanonoki élet reformja a 11-12. századi egyházfegyelmi források alapján (Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem., PPKE)
Megszűnt-e a magyarországi premontrei cirkária önállósága a 13. század
végén? Megjegyzések az ún. Catalogi recentiores forrásértékéről
(Dr. Körmendi Tamás , ELTE TTI)
A magyar cirkária cseh-morva függésének kérdéséről (Vajk Ádám, Győri Egyházmegyei Levéltár)
Szent Norbert vadonja – A premontreiek kolostori tája (Dr. Urbán Máté, Savaria Egyetemi Központ, Történelem Tanszék)
12:00-12:20 Kávészünet
12:20-13:50 Premontrei oklevelek néhány sajátossága (Dr. Érszegi Géza, ELTE TTI)
Félúton az apátságok és a koldulórendek között: a premontreiek anyagi viszonyai a középkori Magyarországon (Dr. F. Romhányi Beatrix, Károli Gáspár Református Egyetem, Történettudományi Intézet)
13:50-14:30 Ebédszünet
14:30-16:00 ELŐADÁSOK:
A somlóvásárhelyi premontrei apácák (Jakits Orsolya Johanna O.Praem., Premontrei Női Kanonokrend)
Jánoshida történetének forrásai a csornai levéltárban (Dr. Kóta Péter, Vas Megyei Levéltár)
Digitális bölcsészeti eszközök alkalmazása a premontrei rendtörténeti kutatásokban (Dr. Lea-Katharina Steller, Görres Gesellschaft)
16:00-16:30 Kávészünet
16:30-17:30 ELŐADÁSOK:
A váradhegyfoki konvent középkori helyének topográfiai és régészeti kutatása (Lakatos-Balla Tünde és Lakatos-Balla Attila, Nagyváradi Római Katolikus Püspökségi Gyűjtemény)
Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a premontrei rendben lánya, Boldog Gertrúd tevékenysége kapcsán, különös tekintettel a középkori Magyarországra (Nagy Györgyi, Iparművészeti Múzeum)

2020. szeptember 11. Péntek (2. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Fényi Ottó Terem)
A Premontrei Rend építészete a középkori és kora újkori Magyarországon

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
Rendi építészeti hagyományok és a premontreiek Árpád-kori kolostorai (Dr. Szakács Béla Zsolt, PPKE, MTI)
A zsámbéki premontrei prépostság története a hitelesítő ásatás tükrében (Dr. Valter Ilona)
A zsámbéki premontrei templom 13. századi boltozatainak és kőtárának bemutatása (Fehér Krisztina, BME, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)
Késő gótikus boltozat az egykori zsámbéki premontrei monostor épületében (Szőke Balázs, Nyíregyházi Egyetem, Vizuális Kultúra Intézet)
12:00-12:20 Kávészünet
12:20-13:50 ELŐADÁSOK:
A bárdudvarnoki premontrei prépostság területén végzett régészeti feltárás eddigi eredményei (Dr. M. Aradi Csilla, Baranya Megyei Kormányhivatal, Kulturális Örökségvédelmi Iroda; és Molnár István, Rippl-Rónai Múzeum)
A turóc-znióváraljai prépostság épülete és faragványai (Dr. Rostás Tibor, Pécsi Tudományegyetem, Művészettörténet és Művészetelmélet Tanszék)
Művészettörténeti összefüggések az ócsai templom épülete és díszítőfaragványai körül (Dr. Raffay Endre, PTE, Művészettörténet és Művészetelmélet Tanszék)
13:50-14:30 Ebédszünet
14:30-16:00 ELŐADÁSOK:
A premontreiek kelet-magyarországi monostorai. Váradhegyfok és Ábrány (Emődi Tamás, Restitutor Kutató-Tervező Műhely)
A csornai premontrei prépostság (apátság) újkori építéstörténete (Dr. Virág Zsolt, Miniszterelnökség, Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram)
16:00-16:30 Kávészünet
16:30-17:30 ELŐADÁSOK:
A jászói premontrei apátság (Jászóvár) a 17. század végén (Dr. Gyulai Éva, Miskolci Egyetem, TTI)
A türjei premontrei templom 2018-as művészettörténeti kutatása (Dr. Nagy Veronika, Gaylhoffer-Kovács Gábor és Horogszegi Tamás)

2020. szeptember 11. Péntek (3. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Rajeczky Benjámin Terem)
A Premontrei Rend építészete a középkori és kora újkori Magyarországon

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 A PREMONTREI REND MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE A 19-20. SZÁZADBAN: A PPKE HALLGATÓINAK ÚJ KUTATÁSAI
A Diploma Restitutionale (1802) és következményei a premontrei közoktatásban (Oszvald Petra, PPKE, Történelem Tanszék)
Adalékok a premontrei rend részvételéhez az 1848-1849-es szabadságharcban (Matányi Marcell, PPKE, Történelem Tanszék)
Renitens(?) premontreiek a világháborúk korszakában (Vizi Mátyás Tamás, PPKE, Történelem Tanszék)
Adalékok a Szent Norbertről Nevezett Tanárképző és Hittudományi Intézet (Norbertinum) történetéhez (1894-1950) (Kuluncsics Réka, PPKE, Történelem Tanszék)
12:00-12:20 Kávészünet
12:20-13:50 PREMONTREIEK A MAGYAR TUDOMÁNY- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN
A Szépművészeti Múzeumban őrzött „szombathelyi múmia és koporsó” ókori és modern kori története (Dr. Liptay Éva, Szépművészeti Múzeum)
A Jászóvári Premontrei Kanonokrend budafoki Szent István Gimnáziumának története a második világháború éveiben (Ogoljuk-Berzsenyi Anett, Budapest Főváros Levéltára)
13:50-14:30 Ebédszünet
14:30-16:00 MÉCS LÁSZLÓ EMLÉKEZETE
Mécs László és a Nyugatosok (Dr. Bárczi Zsófia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií)
Mécs László hagyatéka a Gödöllői Premontrei Apátság Levéltárában és a Mécs-versadatbázis (Kovács Ágnes, Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára)
Mécs László elrejtett és megtalált versei Csornán és Sopronban (Dr. Turbuly Éva)

2020. szeptember 12. Szombat (1. helyszín: Premontrei Apátság – Premontrei Auditórium)
A Premontrei Rend magyarországi története az első világháborútól napjainkig

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
A jászói prépostság a két világháború között (Mészáros Barnabás, PPKE, Hittudományi Doktori Iskola)
A premontreiek és a magyar cserkészmozgalom (Dr. Czeglédi Noémi, Gödöllői Városi Múzeum)
A budapesti apostoli nunciatúra iratanyagában található premontrei források (Dr. Tóth Krisztina, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
Hajnal Imre Zsigmond és a premontreiek kiállása Pétery József mellett (Hornyák Máté János)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 ELŐADÁSOK:
A csornai premontreiek túlélési stratégiái a kommunista diktatúrában (Baranyai Balázs, PTE, Interdiszciplináris Doktori Iskola)
A Csornai Premontrei Rend budapesti kápolnájának megalapítása 1950-ben (Dr. Szigeti Krisztina, PPKE, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola)
Egy premontrei diák kálváriája a kommunizmusban – Tarján Károly életútja (Szabó Krisztián, PPKE)
15:00-15:30 Zárszó a Premontrei Auditóriumban (Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői
apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)

2020. szeptember 12. Szombat (2. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Fényi Ottó Terem)
A Premontrei Rend képzőművészete a középkori és újkori Magyarországon

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
A történeti érdeklődés jelei a leleszi premontrei kolostor kápolnájának falképein (Dr. Jékely Zsombor, Iparművészeti Múzeum, Károli Gáspár Református Egyetem)
A zsámbéki premontrei templom középkori falfestményeiről egy 1895-ös restaurátori árajánlat alapján (Dr. Fehér Ildikó, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészettörténet Tanszék)
A premontreiek Árpád-kori építkezései kutatásának vázlata Jánoshida (Pons Johannis) kapcsán (D. Mezey Alice)
A türjei premontrei templom és prépostság régészeti kutatása (Orha Zoltán, Göcseji Múzeum)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 ELŐADÁSOK:
A türjei premontrei prépostság templomának falkép-restaurátori kutatása (1987-2002) (Lángi József)
A türjei premontrei templom Dorffmaister-freskói, és művészettörténeti jelentőségük (Dr. Kostyál László, Göcseji Múzeum)
Tárgyak vallomása. A csornai premontreiek tárgykultúrája az 1786-os feloszlatási jegyzőkönyv tükrében (Székely Zoltán, Rómer Flóris Múzeum)
A II. József-kori szerzetesrendi abolíció és a premontrei rend. Az előkészítés és végrehajtás forrásai (Dr. Velladics Márta, Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.)
15:00-15:30 Zárszó a Premontrei Auditóriumban (Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői
apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)

2020. szeptember 12. Szombat (3. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Rajeczky Benjámin Terem)

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 A PREMONTREI REND MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE A KORA ÚJKORBAN:
A jánoshidai premontreiek pasztorációs tevékenysége a 18. század első felében (Dr. Mihalik Béla Vilmos, MTA BTK TTI)
A jánoshidai plébánia és a premontrei konvent újjászervezése a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár iratanyaga alapján (1686-1734) (Nagy Géza Balázs, Váci Püspöki és Káptalani Levéltár)
Fleck Sebő ismeretlen rendtörténeti munkája (Dr. Perger Gyula, Győri Egyházmegyei Kincstár)
A premontreiek szerepe Csorna polgárosodásában (Szalay Balázs)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 A PREMONTREI REND KÉPZŐMŰVÉSZETE A KÖZÉPKORI ÉS ÚJKORI MAGYARORSZÁGON:
A gödöllői művésztelep és a premontrei rend (Őriné Nagy Cecília, Gödöllői Múzeum)
Nagy Sándor gödöllői kazulája (Semsey Réka, Iparművészeti Múzeum)
A premontrei rend magyarországi intézményeiben lévő egyházi ötvösművek (Rákossy Anna)
Közösségi tér és vizuális nevelés: a Premontrei rend képzőművészeti beruházásainak szerepe a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán létrejött páratlan műegyüttesben (Dr. habil. F. Orosz Sára, Szent István Egyetem)
15:00-15:30 Zárszó a Premontrei Auditóriumban (Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői
apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)