Közgyűlés jegyzőkönyve (2021. december 2.)

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. december 2-án

rendkívüli, tisztújító közgyűlést

tartott.

A közgyűlés előkészítésével kapcsolatos dokumentumok (meghívó, beszámolók), valamint az ezek közzétételével (anonimizálásával) kapcsolatos szabályok, weboldalunkon megtalálhatók.

A közgyűlés jegyzőkönyve PDF formátumban letölthető lesz ITT!

Rövid összefoglaló a közgyűlésen történtekről:

 • A közgyűlés (KGY), a kiírt 16:30-as kezdő-időpontban, a megjelentek számára való tekintettel, határozatképtelen volt, ezért ismételten összehívták 17:00-ra.
 • A megismételt közgyűlés már határozatképes volt.
 • A megismételt közgyűlés kezdetén a jelenlévők megemlékeztek az MHGT közelmúltban elhunyt tagjairól (Szirmay Gábor alelnök, Csákváry Ferenc rendes tag).
 • A közgyűlés hozzájárult, hogy egy friss tagjelölt (aki a KGY előtt adta le belépési nyilatkozatát) a közgyűlésen, mint vendég, jelen lehessen.
 • A hivatalos napirend előtt felszólalt Balogh László, a Zászlómúzeum (Balogh Gyűjtemény) volt igazgatója, aki köszönetét fejezte ki a Társaságnak, különösen pedig dr. Török Róbert titkárnak, és dr. Pandula Attila elnöknek, a gyűjtemény megmentéséhez nyújtott segítségükért. Ennek is köszönhetően, a páratlan gyűjtemény a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba került, tehát állami tulajdonba.
 • Ezután a KGY megválasztotta a jegyzőkönyv-vezetőt, -hitelesítőket, valamint a levezető elnököt, aki átvette az elnökletet.
 • A levezető elnök ismertette a napirendet, melyet a KGY (kiegészítés nélkül) elfogadott.
 • Ezután az elnök (szóban előadott) beszámolója következett, az elmúlt négy, valamint a folyó év eseményeiről. Az elnök álláspontja szerint a Társaságot a COVID-járvány komoly megpróbáltatások elé állította, de bizakodó a jövőt illetően. Az elnök beszámolóját a KGY elfogadta.
 • A követező napirendi pontban a pénztárnok tartott (ugyancsak szóbeli) beszámolót:
  • Jelezte, hogy az elmúlt időszak testületi ülési jegyzőkönyveinek kiküldése elmaradt; ezt igyekezni fog a leköszönő elnökség mielőbb pótolni. A késedelemért elnézést kért.
  • A múltbeli testületi ülések jegyzőkönyveinek anonimizálása (weboldalra való feltöltésének előkészítése) nagyrészt megtörtént, így ezeket is hamarosan a weboldalon közzé teszik.
  • Javasolja, hogy ezentúl minden testületi ülésről, addig is, amíg a jegyzőkönyv elkészül, a (jelenlegihez hasonló) rövid összefoglaló kerüljön fel, az esemény után pár nappal, a honlapra, hogy a Tagok azonnal tájékozódhassanak arról, milyen jelentősebb fejleményeket hozott az adott ülés.
  • Ezután a pénztárnok ismertette a Társaság anyagi helyzetét, valamint a 2021. és 2022. tárgyévi NEA pályázatok állását, teendőit. Jelezte, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtása megakadt, részben a székhely-ügy elintézetlensége miatt. Így a költségvetést bizonyos mértékben módosítva, részben a 2022. évre átcsúsztatva lehet végrehajtani. Ezzel kapcsolatban, később küldendő írásos jelentésében, be fog számolni.
  • Az MHGT.HU domainnevet a Társaság visszaszerezte. A Webes Munkacsoport tagjai továbbra is készítettek az újabb előadásokról videókat – a pénztárnok megköszönte a Társaság nevében is munkájukat.
  • Jövőre a Társaság elnöki és pénztárnoki iratanyagát lajstromozni, a könyvtárat pedig leltározni kell.
  • A Társaságról szóló ismertető füzetet is el kell készíteni, de sajnos az ezzel kapcsolatos adatgyűjtés, a felkért intézmények leterheltsége folytán, megakadt. Ezen is folytatni kívánja a munkát.
  • A Társaság a Szlovák Genealógiai és Heraldikai Társasággal (SGHS), együttműködést kezdeményez. A MACSE-vel való kapcsolattartásra Hunyady László Tagtársunkat kérte fel az elnökség, aki vállalta a feladatot.
  • A pénztárnok megköszönte a Társaság tagjainak megtisztelő bizalmukat, és a Társaság érdekében való együttműködésüket.
  • A pénztárnok beszámolóját a KGY elfogadta.
 • Ezután a Jelölőbizottság egyik tagja ismertette a tisztújításra beérkezett jelölések közül azokat, akik a jelölést elfogadták. A jelöléseket a KGY tudomásul vette.
 • Újabb jelölés a helyszínen nem történt, viszont három jelölt személy (két alelnök-jelölt és egy titkár-jelölt) bejelentette visszalépését.
 • Ezután a KGY megválasztotta a mandátumvizsgáló és egyúttal szavazatszámláló bizottságot. A bizottság elvégezte a mandátumvizsgálatot, majd hitelesítette és kiosztotta a (visszalépéseknek megfelelően módosított) szavazólapokat. A szavazás során többen meghatalmazottként is szavaztak. A mandátumvizsgálatnál 16 meghatalmazást regisztráltak, mely összesen öt fő (meghatalmazott) nevére szólt. A személyesen jelenlévő szavazóképes tagok létszáma 22 fő volt. A szavazás előtt a szavazólapok kialakítását és használatát ismertették a jelenlévőkkel.
 • Ezután végbement a tisztújításról való titkos szavazás. A szavazólapokat hivatalosan (pecséttel) lezárt urnában gyűjtötték össze. Az elrontott szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság megsemmisítette, és helyettük újat adott. (Erre két szavazólap esetében volt szükség.)
 • Az összes szavazat leadása után, a szavazatszámláló bizottság felbontotta a szavazatgyűjtő dobozt, és meggyőződött arról, hogy csak annyi szavazólap található benne, amennyit kiadtak; majd összesítették a szavazatokat.
 • Ezt követően a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvben állapította meg a szavazás lefolyását, és annak eredményét. A szavazás eredményét ezután a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a jelenlévőkkel, akik köszöntötték az új tisztségviselőket.
 • A Társaság új tisztségviselői (a 2022.I.1. – 2025.XII.31. közötti periódusra), a következők:
  • Elnök: dr. Pandula Attila.
  • Alelnök: dr. Jánokiné dr. Újváry Zsuzsanna és Kökényessy Szilárd.
  • Főtitkár: Ogoljuk-Berzsenyi Anett.
  • Titkár: Gyenes László és dr. Török Róbert.
  • Pénztárnok: Benke Tamás.
  • A Felügyelőbizottság tagjai: Kiss-Kökényessy Zsófia, dr. Szeidlné dr. Németh Mariann és Tasnádi Zsolt.
 • Mivel egyéb megvitatandó ügy nem merült fel, a Társaság újraválasztott elnöke, dr. Pandula Attila megköszönte a bizalmat, és jelezte, hogy az elnökség alakuló ülése 2022. január legelején esedékes. Ezután a jelenlévőknek Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánt.
 • A levezető elnök ezután a közgyűlést berekesztette.
 • A KGY lezárulta után, az új elnökségi tagok írásbeli tisztség-elfogadó nyilatkozataikat elkészítették és hitelesítették.

(Az összefoglalót készítette: Benke Tamás)

Meghívó elnökségi ülésre (2021. október 19.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. október 19-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. október 19. Kedd, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. A tisztújítási folyamat állása
  Az ülésen az elnökség áttekinti a tisztújítási folyamat állását (lehetőség szerint a Jelölőbizottság tagjainak bevonásával).
 2. A 2022. tárgyévi NEA pályázat előkészítése
  A Társaság 2022. évi NEA működési pályázaton való részvételének előkészítése. (A pályázat benyújtandó 2021. november 3-áig.)
 3. A 2021. tárgyévi NEA pályázat megvalósítása
  A folyó évre megnyert pályázati összeg felhasználásának (konkrét beszerzéseknek) a megvitatása.
 4. Székhely
  Elnök úr tájékoztatja az elnökséget az ELTE BTK épületében létesítendő új székhellyel kapcsolatos tárgyalási folyamat állásáról. Az elnökség megteszi a szükséges intézkedéseket az új székhelyre vonatkozó szerződés mielőbbi megkötése érdekében.
 5. Funerológiai konferencia
  A 2021. november 17-én tartandó funerológiai konferencia szervezése.
 6. Együttműködés a Magyar Családtörténet-kutató Egyesülettel
  Az elnökség megfontolja egy, a MACSE-vel kötendő, írásbeli együttműködési megállapodás szempontjait, és az idevágó teendőket.
 7. Együttműködés a Szlovák Genealógiai és Heraldikai Társasággal
  Az SGHS részéről érkezett együttműködési szándék-jelzésre adandó válasz, ill. – adott esetben – a lehetséges együttműködési területek meghatározása.
 8. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. október 14.)

Meghívó közgyűlésre (2021. december 2.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A választási ügymenet leírása PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. december 2-i rendkívüli, tisztújító közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli, általános tisztújító közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)
Időpontja: 2021. december 2. Csütörtök, délután 16 óra 30 perc (16:30).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2021. december hó 2. napján (Csütörtök), délután 17 óra 00 perc (17:00) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének megválasztása.
 2. Elnöki beszámoló.
  Az elnök beszámolója az elnökség legutóbbi Közgyűlés óta hozott határozatairól, és az egyesület munkájáról.
 3. Pénztárnoki beszámoló.
  A pénztárnok beszámolója 2021. évi tagrevíziókról, valamint a Társaság anyagi helyzetéről.
 4. A jelölőbizottság beszámolója.
  A jelölőbizottság írásbeli jelentésének előterjesztése az egyes tisztségekre jelölt személyekről.
 5. Szavazatszámláló bizottság megválasztása.
  Háromtagú szavazatszámláló bizottság megválasztása, akik a tisztújító szavazás teljes lebonyolításáért felelnek.
 6. Tisztújítás.
  Általános tisztújítás; a Társaság új tisztségviselőinek megválasztása (külön mandátum-vizsgálattal). A választás eredményének megállapítása, határozati tudomásul vétele.
 7. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

A szavazólapok kiosztásakor, a szavazatszámláló bizottság újabb mandátum-vizsgálatot tart. Ez alkalommal a szavazók személyazonosságának megállapítása hivatalos igazoló okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) felmutatásával történik. Az igazoló okmány adatait, vagy típusát, a szavazatszámláló bizottság NEM jegyezheti fel. A személyazonosságot, a felmutatott okmány alapján, a szavazatszámláló bizottság tagjai egybehangzólag, szóban konstatálják. A személyazonosság megállapítása után, a szavazó a névlistán aláírásával igazolja, hogy a szavazólapot felvette. Ebből adódóan, kérjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy a fent jelzett személyazonossági okmányaik közül valamelyiket hozzák magukkal!

Abban az esetben, hogyha az előre kitűzött időpontban, a járványhelyzet miatt hozott hatósági intézkedések (vagy egyéb vis maior) folytán, nem lehet a közgyűlést személyes jelenléttel megtartani, azt elhalasztjuk. Ez esetben, a törvényi rendelkezésekkel összhangban, a jelenlegi elnökség, ügyvivőként továbbra is betöltheti feladatát. Az elhalasztott közgyűlés, a fenti hatósági intézkedések (vagy vis maior) megszűnését követően, egy hónapon belül megtartandó, a jelen meghívóban közölt napirenddel.

Az Alapszabály 6. §. 6.2 (8) bekezdése értelmében, az MHGT elnöksége 2021. augusztus 31-i ülésén rendelkezett a jelölőbizottság felállításáról. A jelölőbizottság a jelölési időszakban, azaz 2021. október 2-a és 2021. december 1-én déli 12:00 óra között, gyűjti a beérkező jelöléseket. A jelöléseket írásban, e-mailben kell a jelölőbizottság tagjainak eljuttatni.

A jelölőbizottság tagjainak nevét és e-mail címét, továbbá a jelölhető (rendes) tagok névsorát, jelen meghívónak a Társaság honlapjára felkerülő változata – adatvédelmi okból – nem tartalmazza!

Akinek kérdése van a jelölőbizottság tagjainak elérhetőségét, vagy a jelölési folyamat bármely részletét illetően, az forduljon a Társaság pénztárnokához, akinek e-mail címe: penztarnok.mhgt@gmail.com

A jelölési folyamat lezárultát követően, várhatóan 2021. december 1-én, e-mailben el fogjuk küldeni Tagtársainknak a szavazólap mintáját is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy a közgyűlésen legyenek kedvesek a következő óvintézkedéseket követni:

 • Lehetőség szerint viseljenek arcmaszkot!
 • Lehetőség szerint saját (kék színű) golyóstollukat használják!
 • A teremben egymástól másfél métert meghaladó távolságra foglaljanak helyet! (A közvetlen kontaktus kerülendő!)

Kérjük a járvány szempontjából fokozottan veszélyeztetett T. Tagtársainkat, hogy az ülés helyszínének megközelítésekor kellő óvatossággal járjanak el!

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldöm meg.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. szeptember 28.)

Meghívó elnökségi ülésre (2021. augusztus 31.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. augusztus 31-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. augusztus 31. Kedd, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Megemlékezés Szirmay Gáborról
  Megemlékezés elhunyt Alelnökünkről; a Társaság részéről ez irányban megtett és további szükséges kegyeleti intézkedések áttekintése.
 2. Megemlékezés a közelmúltban elhunyt külföldi szakemberekről
  Előterjeszti Elnök úr.
 3. Tisztújítás megszervezése
  A folyó év végén esedékes tisztújító közgyűlés előkészítéséhez szükséges lépések áttekintése. Jelölőbizottság felállítása.
 4. Tagsági ügyek
  A pénztárnok jelentése a 2021. évi tagrevízió(k) eredményéről. Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről. Egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 5. Félévi előadások helyzete
  Egyeztetés a 2021. II. félévi MHGT felolvasóülések megtarthatóságáról.
 6. Funerológiai konferencia
  A 2021. őszére tervezett funerológiai konferencia lehetséges előadóinak, programjának áttekintése. Döntés a konferencia megtartásáról vagy elhalasztásáról.
 7. Székhely
  A Társaság lehetséges székhelyeivel kapcsolatban tárgyalásra delegált elnökségi tagok beszámolója az egyeztetések állásáról.
 8. MHGT–MTCSE közös rendezvény
  Eszmecsere a Magyar Történelmi Családok Egyesületével tervezett közös rendezvény megtartásának lehetőségéről.
 9. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. augusztus 24.)

Meghívó közgyűlésre (2021. május 27.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. május 27-i rendkívüli közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés online formában, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
(A program használatának leírását, jelen meghívó azon változata tartalmazza, melyet a részvételre jogosult Tisztelt Tagtársaink számára, e-mailben eljuttattunk!)

Időpontja: 2021. május 27. Csütörtök, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2021. május hó 27. napján (Csütörtök), délután 17 óra 10 perc (17:10) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Megemlékezés elhunyt Tagtársainkról.
 2. Elnöki beszámoló.
  Szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 3. Pénztárnoki beszámoló.
  A pénztárnok által benyújtott írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2020-2021. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2021. évi tagrevízió tapasztalatai.
  A 2021. évi költségvetési terv (mely tartalmazza a NEA működési pályázaton nyert összeg felhasználásának tervezetét is) és a 2020. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 4. A Felügyelőbizottság beszámolója.
  Írásbeli jelentés előterjesztése a 2020. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről.
 5. Az Alapszabály-módosítási tervezet áttekintése.
  Az Elnökség előterjeszti az Alapszabály leendő módosításához készített szövegtervezetét, annak aktuális állapotában, a Közgyűlés általi véleményezésre.
  (FIGYELEM: A napirendi pontnak nem tárgya az Alapszabály módosítása, csak a módosítási tervezet már elkészült és az Elnökség által már elfogadott részleteiről, ill. a tervezet lehetséges továbbfejlesztéséről lesz szó. Az Alapszabály-módosítás elfogadására a következő években, valamely rendes körülmények között megtartott Közgyűlésen kerülhet sor, a tervezet megfelelő véglegesítését követően.)
 6. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk, mely során feljegyezzük minden résztvevő nevét és lakcímét.

Felhívjuk Tisztelt Tagtársaink figyelmét, hogy az ülésről (a jegyzőkönyv elkészítésének érdekében, a jelenlévők beleegyezése esetén), teljes terjedelmében, hangfelvétel készülhet; továbbá, hogy az ülésen (az eddigi, személyes jelenléttel tartott Közgyűlések gyakorlatával megegyező módon), technikai okokból, a nyílt szavazás lesz a preferált döntéshozási mód.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldöm meg.

Kiegészítő információk:

A rendkívüli közgyűlés, az ülést megelőzően lehetőleg 15 nappal, kizárólag a Tagok elektronikus levelezési címére küldött meghívóval, összehívható. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (13) pont.]

A rendkívüli közgyűlés napirendjére kizárólag azon pontokat vettük föl, melyek a Társaság jogszerű működtetése szempontjából elengedhetetlenek, illetve amelyek tárgyalása jelen helyzetben indokolt.

A Közgyűlés megtartásának módját az 502/2020. (XI. 16.) számú kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban állapítottuk meg.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges. A meghatalmazást elektronikus formában, a Társaság központi e-mail címére kell eljuttatni: mhgt2009@gmail.com

Ugyanezen a címen várjuk az esetleges napirend-kiegészítési javaslatokat is.

Kérjük, hogy ha valakinek az ülésen való részvétel technikai részleteivel kapcsolatban van kérdése, vagy segítségre szüksége, forduljon a pénztárnokhoz: penztarnok.mhgt@gmail.com

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. május 11.)

Meghívó elnökségi ülésre (2021. április 12.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. április 12-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. április 12. Hétfő, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Alapszabály-módosítás előkészítése
  A folyó évi rendes Közgyűlés elé terjesztendő alapszabály-módosítási tervezet áttekintése, egyeztetés az előkészítési folyamat állásáról, és az idevágó teendőkről.
 2. Kitüntetési formák
  A Társaság által létrehozható szakmai elismerések megvitatása.
 3. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 4. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. április 6.)

Meghívó elnökségi ülésre (2021. február 25.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. február 25-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. február 25. Csütörtök, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. 2021. évi NKA pályázat
  A 2021. évben tartandó funerológiai konferencia rendezésére szóló NKA pályázat előkészítése, a regisztrációs folyamat állása.
 2. 2021. évi NEA pályázat
  A pályázati folyamat állása, a nyert 500 ezer forintos összeg felhasználásának tervezése.
 3. 2021. évi költségvetés
  A 2021. tárgyévi költségvetés előzetes tervezetének áttekintése, a nyertes NEA pályázat tükrében.
 4. Székhely(-használat) kérdése
  Az MGHT jelenlegi székhelyének használati kérdései, különös tekintettel az ELTE BTK TI Történelem Segédtudományai Tanszék átszervezésére, és az MHGT Könyvtár elhelyezésére. Székhely-alternatívák és idevágó teendők megfontolása.
 5. Elnöki bélyegző
  Elvi döntés az MHGT új elnöki bélyegzőjének elkészítéséről, kialakításáról.
 6. Adományok, támogatók keresése
  Az elmúlt időszakban a Társaság javára tett adományok számbavétele. Elnök úr észrevételei a szponzorok keresésével kapcsolatban.
 7. Könyvelő megbízási díja
  A könyvelő megbízási díjának emelését kérte; az elnökség kialakítja erre vonatkozó álláspontját. A 2020. tárgyévi könyvelés állása.
 8. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 9. Tagrevízió
  A 2021. évi általános tagrevízió állása, további lépései, leendő döntések alapelveinek áttekintése.
 10. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. február 18.)

Meghívó elnökségi ülésre (2020. december 9.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. december 9-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Skype kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2020. december 9. Szerda, délután 18 óra (18:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Tagfelvétel
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 2. A 2021. évi MHGT konferencia-pályázat előkészítése
  A 2021. évben tartandó MHGT konferencia témájának, koncepciójának megbeszélése, a jövő évi NKA pályázat előkészítéseként.
 3. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2020. november 30.)

Meghívó elnökségi ülésre (2020. november 9.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. november 9-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Pollack terem (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)
Időpontja: 2020. november 9. Hétfő, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. NEA pályázat
  A 2021. tárgyévre benyújtandó működési pályázat részleteinek kidolgozása.
 2. Tagfelvétel
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 3. Weboldal
  A régi weboldal megszüntetésével, és az új weboldal fenntartásával kapcsolatos döntések.
 4. Adományok
  Az elmúlt időszakban a Társaság javára tett adományok (SZJA 1%, könyv, eszköz) számbavétele.
 5. Harmath Arisztid temetése
  A részvétel módjának megbeszélése.
 6. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

Az ülésen az MHGT bármely rendes tagja megjelenhet, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását. Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Kiegészítő információk:

A járványhelyzetre, és az azzal kapcsolatos hatósági rendelkezésekre való tekintettel, kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy az ülésen legyenek kedvesek a következő óvintézkedéseket követni:

 • Arcukat takarják el maszkkal!
 • Lehetőség szerint viseljenek kesztyűt!
 • A jelenléti ívet saját (kék színű) golyóstollukkal írják alá!
 • A teremben egymástól két métert meghaladó távolságra foglaljanak helyet! (A közvetlen kontaktus kerülendő!)

Kérjük a járvány szempontjából fokozottan veszélyeztetett T. Tagtársainkat, hogy az ülés helyszínének megközelítésekor kellő óvatossággal járjanak el!

Azon tagtársaink számára, akik egészségi okokból nem tudnak részt venni az ülésen, lehetőséget biztosítunk az elektronikus részvételre, a Skype kommunikációs alkalmazáson keresztül.
Aki ilyen formában kíván részt venni az ülésen, legyen kedves azt előzetesen, e-mailben jelezni, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2020. október 30.)

Meghívó felügyelőbizottsági ülésre (2020. szeptember 5.)

A felügyelőbizottsági ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. szeptember 5-i felügyelőbizottsági ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt az MHGT Felügyelőbizottságának soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: 2000. Szentendre, Ady Endre út 100. (Hotel***Panzio100, kert.)
Időpontja: 2020. szeptember 5. szombat, délelőtt 10 óra 30 perc (10:30).
Az ülést vezeti: Tasnádi Zsolt (MHGT FB, elnök).

Az ülés napirendje:

 1. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2019. évi pénzügyi ügyvitelének felülvizsgálata.
 2. Az 2019. évi elnökségi ülések és közgyűlések ellenőrzése; a Társaság Alapszabályzat szerinti működésének ellenőrzése.
 3. A tagfelvételi ügymenet, tagrevízió áttekintése.

Az ülésen az MHGT bármely rendes tagja megjelenhet, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.
Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

[Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.]

Tisztelettel:

Tasnádi Zsolt
(MHGT FB, elnök)

(Kelt: Budapest, 2020. szeptember 2.)